تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب کلاغ و زاغ – حضرت یوسف و دیگران

تعبیر دیدن خواب کلاغ یا زاغ چیست؟ دیدن خواب کلاغ به حالتی که شما آن را دیده‌اید بستگی دارد. تعبیر خواب کلاغ مرده به این معنی است که فرزند فرد دچار بیماری می‌شود. البته دیدن کلاغ در خواب تعبیر متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در زیر تعدادی از آن تعابیر را می‌خوانید.

تعبیر خواب کلاغ داشتن

تعبیر خواب کلاغ داشتن این است که اگر ببینی کلاغ داری، یـعـنـی با مردی که گفته شد ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.

تعبیر خواب کلاغ مرده

تعبیر خواب جوجه کلاغ مرده این است که اگر کسی خواب جوجه کلاغ مرده ای را ببیند فرزندش دچار بیماری ناعلاج میشود اگر متاهل باشد این خطر برای زن و فرزندش است و اگر مجرد باشد این خطر دوستان و اشنایان او را تهدید میکند.

تعبیر خواب گرفتن کلاغ از دیگران این است که اگر ببینی زاغی را به دست آورده‌ای یا کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی با چنین شخصی فریفته کار باطلی می‌شوی.

تعبیر دیدن کشتن کلاغ در خواب

تعبیر خواب کشتن کلاغ این است که اگر ببینی کلاغی را کشته‌ای، یـعـنـی بر شخصی که گفته شد غلبه می‌کنی او را شکست می‌دهی.

تعبیر خواب کلاغ از دید امام جعفر صادق (ع)

حضرت امام صادق (ع) می‌فرماید کشتن و از بین بردن کلاغ‌ها در رویاهای ما نیکو است و به معنی عزمی جدی برای مبارزه کردن با سختی ها می‌باشد.

تعبیر خواب کلاغ از دید حضرت یوسف (ع)

دیدن زاغ و کلاغ این است که مرد دروغگویی که به وی اظهار دوستی کند. در منبعی دیگر آمده است که یوسف نبی گفته است دیدن کلاغ مرد فاسق باشد.

تعبیر خواب جوجه کلاغ

کرمانی می‌گوی تعبیر خواب جوجه کلاغ این است که اگر دیدی یک کلاغ ماده مقابل چشمان تو جوجه می‌گذارد و یا سر و بدن جوجه را بیرون از تخم میبینی دلالت بر این دارد که تو در آینده نزدیک صاحب فرزند دختر می‌شوی و اگر مجرد بودی نزدیک‌ترین آشنای تو صاحب فرزند دختر خواهد شد.

تعبیر خواب شکار کردن کلاغ: اگر بیند که کلاغی شکار کرد، دلیل که به حیله مال مردم بستاند.

تعبیر خواب قار قار کلاغ: اگر کلاغ را دید که از شاخ آواز داد و بانگ کرد، دلیل که زحمت او از سفر بود.

تعبیر خواب کلاغ سیاه

جابر مغربی می‌گوید کلاغ سیاه نشانه فرزند و یا طفل پسر و کلاغ‌هایی بارنگ و پر و بال سیاه و سفید به نشانه فرزند دختر است.

تعبیر خواب کلاغ زیاد

تعبیر خواب قار قار و صدای کلاغ‌های زیاد: اگر صدای کلاغ را بشنوید و خودش را نبینید نشان آن است که کسی پشت سر شما بد می‌گوید. اگر در خواب صدای کلاغ‌های بسیاری را بشنوید ولی آن‌ها را نبینید به غربت و تنهایی دچار می‌گردید.

تعبیر خواب کلاغ در قفس: اگر ببینید کلاغی را در قفس نگه داشته‌اید جلوی دهان بد گویی را گرفته‌اید.

تعبیر کلاغ چیزی ببرد: اگر دیدید زاغ از خانه شما چیزی ربود و برد دزد به مال شما یا به خانه شما می‌زند.

سایر تعابیر

تعبیر خواب کلاغ‌های مرده: تعداد زیادی کلاغ که مرده اند روی زمین باشد دلیل بر این‌که بخاطر غم از دست دادن عزیزی به سوگ می‌نشیند.

منبع: پرشین استار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *