تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب هواپیما

خواب هواپیما از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. دیدن هواپیما در دید بسیاری از معبران به معنی گرفتاری است. البته دسته‌ای معتقدند تعبیر گرفتاری فقط برای مردانی است که خواب هواپیما را دیده‌اند. تعبیر خواب هواپیما برای زنان نشانه تغییر و تحول مثبت است.

تعبیر خواب هواپیمای بزرگ

 ابن سیرین وجود طیاره های بزرگ و مختلف برای مردان را گرفتاری معنی می کند و برای زنان نشانه ی عوض شدن و یا تغییر و تحول مثبت.

تعبیر خواب پرواز کردن از دیدگاه امام صادق

تعبیر خواب پرواز کردن پریدن در خواب بر پنج وجه است:

  1. سفر
  2. حج
  3. بزرگی
  4. تغییر حال
  5. بیماری و مرگ

تعبیر خواب پرواز با هواپیما

تعبیر خواب پرواز با هواپیما: موفقیت در کارهاست.

تعبیر خواب آتش گرفتن هواپیما و در حال پرواز: ضرر و زیان است.

تعبیر خواب هواپیمای شکاری: مشکلات و گرفتاری است.

تعبیر خواب پرواز کردن از حضرت دانیال نبی

اگر بیند چون مرغ از جایی به جایی می پرید، دلیل که به سفر رود و به قدر بلندی و پریدن وی از زمین بلندی و شرف یابد. اگر بیند راست به آسمان می‌رفت، دلیل که او مضرت رسد. اگر بیند چندان پرواز کرد در هوا که به آسمان رسید و در آسمان ناپدید شد و زمین نیامد، دلیل که زود از دنیا رحلت کند.

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما

تعبیر خواب بلند شدن هواپیما از زمین: موفقیت در کارها است.

تعبیر خواب به زمین نشستن هواپیما: مراقب بعضی از دوستان بودن است.

تعبیر خواب مسافرت با هواپیما:
 از پستی و بلندیها عبور کردن است.

تعبیر خواب با یک دوست در هواپیما بودن: یک تغییر در زندگی شما است.

تعبیر خواب با عشق خود در هواپیما بودن: از روی بیفکری کاری نکنید.

تعبیر خواب با خانواده در هواپیما بودن: نقشه های خیلی دقیق بکشید مطمئناً موفق می شوید.

تعبیر خواب سانحه هواپیما و نمردن: منفعتهای مالی در پیش دارید.

تعبیر خواب کشته شدن در هواپیما: از نظر روحی قدرت و پیشرفت حاصل می کنید.

به طور کلی پرواز در خواب نیکو است مگر اینکه مستقیم تا اعماق آسمان بالا بروید که دیگر زیر پای خود را نبینید. این را معبران بد دانسته‌اند و معتقدند که حیات بیننده خواب را خطری حتمی تهدید می‌ کند.

تعبیر خواب سوار هواپیما شدن و بودن: غم و ناراحتی است

تعبیر خواب هواپیما در فرودگاه: به گفته خالد اصفهانی، اگر شخصی در خواب خود را در فرودگاه و در کنار هواپیما ببینید این به نشانه ی سفر دور و دارزی است که به همراه خانواده خود دارد اگر ببیند مشغول تماشا کردن دیگران است به نشانه ی وصلت اگر ببیند قصد خروج از کشور شهر یا دیار خود را دارد به نشانه ی ملاقات با عزیزان است.

تعبیر خواب پیاده شدن از هواپیما: 
علی مدنی میگوید پیاده شدن از هواپیما و فرقی ندارد در چه محلی باشد فرودگاه باشد و یا محلی مشخص دلالت بر این دارد که با فردی جدید روبه رو میشوید در واقع ملاقات با دوست و یا شخصی جدید.

تعبیر خواب مرده در هواپیما: به گفته شیخ طوسی، اگر کسی با مرده سوار هواپیما شود درواقع خطر و شر است همراه شدن با مرده ها در هواپیما یا هلکوپتر به نشانه ی تغییر و تحول منفی و نحس در زندگی است.

تعبیر خواب هواپیما شخصی: هواپیماهای شخصی در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

تعبیر خواب سقوط هواپیما: شیخ طوسی می گوید تعبیر خواب سقوط وسایل غول پیکری مانند بالن یا هواپیما در بیابان فرا رسیدن دوران نداری و فقیری ، پوچی و بی هدفی ، رسیدن زیان و غم برای مدت زمان مشخصی است.

منبع:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *