تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب قرآن خواندن حضرت یوسف و دیگران

امام صادق علیه السلام می‌فرمایند قرآن خواندن درخواب بر چهار وجه است.

  • سلامتی یافتن از آفت‌ها
  • توانگری وثروتمندی
  • مراد دل و کام یافتن (کامیابی و به مراد دل رسیدن)
  • پرهیزکاری فرمودن از مناهی خلایق (نهی از منکر)

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید اگر نیمه‌ای از قرآن بخواند، دلیل که نیمه‌ای از عمر او گذشته باشد. اگر بیند حافظ قرآن شد، دلیل که علم و امانت نگه دارد. اگر بیند آواز قرآن خواندن شنید، دلیل که دینش قوی شود.

جابر مغربی می‌گوید اگر بیند قرآن را ختم نمود، دلیل است که مرادها بیابد و بعضی گویند آخر عمر او بود. اگر بیند که قران را بلند می خواند، دلیل که کارش بلند شود. اگر بیند که کدام آیه خواند. تفسیر این آیه تعبیر خواب او بود.

اگر بیند یک سبع قران بخواند، دلیل که از غم برهد. اگر کسی بیند قرآن می‌خواند و در بیداری نتوانست خواندن، دلیل که اجلش نزدیک بود.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید خواندن قرآن در خواب، نشانه خوشی، شرف و سربلندی است. اگر بیماری در خواب ببیند که قرآن میخواند، خداوند او را شفا میدهد. خواندن قرآن در خواب، نشانه افزودن بر اعمال صالح و بالا رفتن درجه و مقام است. اگر کسی در خواب ببیند که قرآن را پاره میکند، دربرابر حق بسیار منکر و لجباز است.

اگر ببیند که چیزی به قرآن افزود که خودش هم از آن متنفر بود، نشانه از بین رفتن دین و ایمان او است. اگر کسی ببیند که قرآنی در کنار اوست، به علم و قدرت میرسد و اگر بیمار باشد، شفا یابد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید دیدن قرآن در خواب مبارک است به خصوص اگر ببینید که قرآن تلاوت می‌کنید. معبران در مورد تلاوت قرآن و این که کدام سوره و کدام آیه را می خواندید تاویلات مفصل دارند ولی روی هم رفته دیدن و خواندن قرآن در خواب خوب است مگر در یک مورد و آن این است که آدم بی‌سواد و کسی که در بیداری قادر به خواندن قرآن نیست در رویای خویش ببیند قرآن تلاوت می‌کند.

این از ابن سیرین است و او از معبران دیگر نقل کرده است که اگر کسی در خواب ببیند قرآن می‌خواند و در بیداری قادر به خواندن قرآن نباشد نشان آن است که اجلش نزدیک است و الله اعلم.

تعبیر خواب قرآن خواندن از نگاه حضرت یوسف

یوسف نبی علیه‌السلام می‌فرماید دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد. اگر در خواب بیند که آیه رحمت می‌خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.

منبع: جمهوریت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *