غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دیدن کبک – امام صادق

دیدن کبک در خواب به چه معنی است؟ آیا دیدن خواب کبک تعبیر خاصی دارد و آیا آواز خواندن کبک در خواب خوب است؟ دیدن خواب کبک معمولا به این معنی زن است. البته دیدن کبک همچنین به معنی آینده خوب است. خوردن گوشت کبک در خواب به معنی زن گرفتن است. از جمله خواب‌هایی که در مورد کبک دیده می‌شود این است که کبک در قفس است. گاهی نیز افراد خواب می‌بینند که کبکی آواز می‌خواند.

کشتن و گرفتن کبک نیز می‌تواند معنی خاصی داشته باشد که متضاد معنی دیدن خواب کبک است. تعبیر خواب کبک در حال پرواز را هم می‌توان به نیکی تعبیر کرد.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کبک در خواب آورده اند ولی اکثرا دیدن کبک را در خواب به معنای زن می دانند. اگر کسی در خواب گوشت کبک بخورد یعنی زن می گیرد. گرفتن کبک در خواب هم همین معنا را دارد. یکی از معبران, درباره تعبیر خواب کبک می‌گوید دیدن کبک در خواب به معنای آینده‌ای خوب است.

تعبیر خواب کشتن کبک

ابراهیم کرمانی درباره دیدن کبک در خواب گوید: اگر در خواب بیند گلوی کبک ببرید، دلیل که دختری را دوشیزگی ببرد.

تعبیر خواب کبک از امام جعفر صادق

دیدن کبک در خواب به چهار معنا است:

  1. پسر
  2. دوست
  3. رامش کار
  4. کام دل یافتن

تعبیر خواب گرفتن کبک

منوچهر مطیعی گوید اگر مردی مجرد یا جوانی ازدواج نکرده در خواب ببیند کبکی دارد، یا کبکی را زنده گرفته یا سر به دنبال کبکی نهاده تا او را به چنگ آورد و بگیرد با زنی ممتاز و صاحب جمال ازدواج می‌کند.

این تعبیر برای دختران دم بخت نیز هست زیرا در خواب قادر نیستیم نرینگی و مادینگی کبک را تشخیص دهیم. لذا تعبیر برای زن و مرد یکی است. معبران قدیمی کبک را زنی خوبروی دانسته‎اند و چنانچه در خواب,خویش کبکی ببینیم با زنی صاحب جمال برخورد خواهیم کرد.

چون کبک در کوهستان و لای سنگ‌ها و صخره‌ها زندگی می‌کند به ثروت و دارایی دور از دسترس نیز تعبیر شده که با سختی بسیار به چنگ بیننده خواب می‌آید ولی بیشتر معبران کبک را زن دانسته‌اند.

تعبیر خواب خوردن گوشت کبک

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب گوشت کبک می‌خورد از یک زن ممتاز و برجسته مالی به دست می‌آورد یا به هر طریق از طرف او سود می‌برد و بهره‌مند می‌گردد.

کبک در خواب دلیل بر زنی خوبروی باشد یا کنیزکی صاحب جمال. اگر بیند کبکی بگرفت، دلیل که زنی بخواهد یا کنیزکی بخرد. اگر بیند گوشت کبک خورد، دلیل که لباسی به وی بخشند.

تعبیر خواب به دام انداختن کبک

آنلی بیتون می‌گوید دیدن کبک در خواب، علامت آن است که در آینده نزدیک اوضاع مناسبی به دست می‌آورید تا ثروتی گرد آورید. به دام انداختن کبک در خواب، علامت آن است که به آرزوهای خود دست خواهید یافت.

تعبیر خواب کشتن کبک

کشتن کبک در خواب ، نشانه آن است که بخشی از ثروت شما به دیگران واگذار خواهد شد . خوردن گوشت کبک در خواب ، نشانه آن است که از افتخارات و شهرت خود بهره خواهید برد.

تعبیر خواب کبک‌های در حال پرواز

دیدن کبکها در حال پرواز ، علامت پا گذاشتن به آینده‌ای امید بخش است.

تعبیر خواب کبک به روایت جابرمغربی

اگر در خواب بیند کبک نر داشت، دلیل بر پسر باشد و کبک ماده، دلیل بر زن و کنیزک موافق است.

منبع:

۲ دیدگاه در “تعبیر خواب دیدن کبک – امام صادق”

  1. سلام وقت بخیر. من دختر مجرد هستم دیشب خواب دیدم جایی مثل دکه هستم صاحبش گوشت پرنده داره و خیلی خوشمزه بود یکی که خوردم گفتم بازم میخوام و از یک لانه ی بالای درخت پرنده ای مثل کبک سالم می اورد و داخل دستگاه می انداخت وقتی میپخت میگقت بخور و من میخوردم بسیار لذیذ بود درصورتی که من در حالت عادی اصلا گوشت دوست ندارم. چند باز این اتفاق افتاد و از بالای درخت پرنده های زنده رو داخل دستگاه انداخت و یجای خواب هم چاقوی تیز دیدم که قطره ای خون بهش بود و با خودم گفتم خون پرنده ها هست…. خاهرم هم شب قبل خواب دیدن من از بیرون میام و دهنمو باز میکنم در گلویم پای پرنده ای مثل گنجشک هست ک سالمه و میکشه گنجشکی زنده از گلوم بیرون میاد….ممنون میشم پاسخ بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *