زمان دیدن خواب چه تاثیری در تعبیر آن دارد

قسمت دوم زمان دیدن خواب و تعبیر آن

جدول زمان تعبیر شدن خواب‌ها بر حسب ساعت چگونه است. شده است تا به حال به این فکر کنید که آیا دیدن خواب در یک زمان مشخص چه معنی دارد. دیدن خواب در زمان‌های متفاوت می‌تواند تعابیر مختلفی نیز داشته باشد. تعبیر یک خواب در صبح با تعبیر خواب عصرانه یا در شب متفاوت است و هر کدام ارزش‌های جداگانه‌ای دارند. در این مقاله که در دو قسمت نوشته شده است، شما را به خواندن تعبیرهای خواب در زمان‌های متفاوت دعوت می‌کنیم. قسمت اول را می‌توانید از این‌جا ببینید.

اگر در «شب بیست و سوم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و سوم سوره «مومنین» است و آیه بیست و سوم این است «و لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین بر می‌آید که از طرف شخص بزرگی، خیر و خوبی برای خواب بیننده می‌رسد که باورش نمی‌آید و یا نصیحتی به شخصی می‌کند و آن شخص باور نمی‌کند.

اگر در «شب بیست و چهارم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و چهارم سوره «نور» است و آیه بیست و چهارم این است «یوم تشهد علیهم» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می‌شود که  خواب بیننده با شخصی دعوا و خصومتی دارد که آن شخص بر او ظفر می‌یابد و یا خواب بیننده با دلیل و برهان بر او غالب خواهد شد.

اگر در «شب بیست و پنجم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و پنجم سوره «فرقان» است و آیه بیست و پنجم این است «و یوم تشفق السماء بالغمام و نزلنا الملائکه تنزیلا» از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که خواب بیننده به مصیبتی عظیم و امری ناخوش و خصومت و گفتگوی ناشایسته مبتلا می‌شود.

اگر در «شب بیست و ششم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و ششم سوره «شعرا» است و آیه بیست و ششم این است «قال ربکم و رب ابائکم الاولین» و از معنی آیه چنین بر می‌آید که شخص بسیار خوب و معقولی طرف نصیحت و موعظه او خواهد شد که خواب بیننده در جواب و سوال بر دشمن خود پیروز می‌شود و خوشحال می‌گردد.

اگر در «شب بیست و هفتم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و هفتم سوره «نمل» است و آیه بیست و هفتم این است «قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین» از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که جاسوسی خبری به خواب بیننده می‌رساند و او در صدد تفحص این خبر می‌رود که صحت این خبر بر او معلوم شود.

اگر در «شب بیست و هشتم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و هشتم سوره «قصص» است و آیه بیست و هشتم این است: «قال ذلک بینی و بینک ایما الاجلین» تا آخر آیه از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می‌شود که کار مهمی برای خواب بیننده پیش می‌آید که جهت انجام آن کار صاحب اختیار است ولی از نظر عقل و تدبیر هر چه سعی کند مورد قبول نیست.

اگر در «شب بیست و نهم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و نهم سوره «عنکبوت» است و آیه بیست و نهم این است «قال رب انصرنی علی القوم المفسدین». از معنی آیه چنین بر می‌آید که خواب بیننده مامور می‌شود جهت اصلاح مفسدین که اگر با آن ها جنگ کند پیروز خواهد شد و همه احوالات او انشاءالله خوب خواهد شد.

اگر در «شب سی ام ماه» خواب دیده شود، سوره سی ام سوره «رم» است و آیه سی ام این است «فاقهم وجهک للدین حنیف فطره» تا آخر آیه از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که برای خواب بیننده کاری پیش می‌آید که جماعتی می‌خواهند او را از آن کار منع کنند و او حرف آنها را گوش نمی‌کند که البته برایش عین صواب است.

در بیان تعبیر خواب دیدن با ایام ماه به روایت امام جعفر صادق (ع)

از حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه نقل شده که خواب دیدن در اول ماه باطل است و در دوم و سوم ماه بر عکس است.

تعبیر خواب در چهارم و پنجم ماه با تاخیر انجام می‌شود.

تعبیر خواب در ششم و هفتم و هشتم و نهم ماه آنچه در خواب دید راست است.

تعبیر خواب در دهم و یازدهم و دوازدهم با تاخیر انجام می‌شود.

تعبیر خواب در سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم نه خیر است و نه شر، بلکه باطل است.

تعبیر خواب در شانزدهم و هفدهم با تاخیر انجام می‌شود.

تعبیر خواب در هجدهم و نوزدهم درست است.

تعبیر خواب در بیستم و بیست و یکم دروغ است.

تعبیر خواب در بیست و دوم و بیست و سوم شادی و خوشحالی است.

تعبیر خواب در بیست و چهارم و بیست و پنجم بر عکس است.

تعبیر خواب در بیست و ششم و بیست و هفتم نیز بر عکس است.

تعبیر خواب در بیست و هشتم و بیست و نهم و سی ام راست و درست است.

حالات و زمان خواب

چون طعام بر مغز اثر می‌گذارد وخواب فعلی از افعال مغز است پس خوردن طعام بر مغز اثر می‌گذارد هر چه غذا زود هضم‌تر باشد اندام‌ها و مغز و روح در هنگام خواب آرامش می‌یابند چنین خوابی را خواب طبیعی گویند ولی اگر غذا زیاد وسنگین باشد اندام‌ها ومغز آرامش ندارند و این خواب را غیر طبیعی گویند.

دانیال نبی گوید خواب در اصل دو چیز است یکی آگاه کند بیننده را از حقیقت حال و دیگر آگاه کند از سر انجام کارها واین‌ها بر چهار قسم است.

 1. خواب امر کننده
 2. خواب بازدارنده
 3. خواب پند دهنده
 4. خواب بشارت دهنده

رسول خدا علیه‌السلام می‌فرماید خواب بر سه قسم است:

 یک قسم از خدای تعالی است بشارت مومنان را در زندگی

 قسم دوم وسوسه شیطان است که انسان را اندوهگین گرداند

قسم سوم خواب‌های آشفته و مختلف

امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید خواب بر سه قسم است اول خواب محکم دوم خواب متشابه سوم احلام و اضغاث واین خواب را چهار گروه از مردم می‌بینند.

 1. کسانی که طبعشان به فساد رفته باشد.
 2. مستان
 3. کسانی که طعام غلیظ خورده باشند
 4. کودکان نابالغ

کرمانی گوید خواب بر سه قسم است:

 1. بشارت باشد از طرف خداوند عز و جل
 2. آن بود که دیو وسوسه کند مردم را
 3. آن بود که مردم با نفس خویش سخن گویند و از حوس آن در خواب بینند واگر آن خواب راست است فرشته ای از فرشتگان مقّرب و او از لوح محفوظ آن را به انسان نماید برای بشارت به چیزی که مردم کرده اند یا خواهند کرد تا بنده پناه برد به خدای عزّوجل تا شر آن خواب از وی دفع شود و خیر آن زود به او رسد.

اگر کسی خوابی بیند و فراموش کند باید توبه کند که فراموش کردن خواب معصیت است.

جابر گوید خواب بر دو قسم است یک قسم راست و یک قسم دروغ.

خواب راست بر سه وجه است:

اول: تبشیر که خداوند فرشته ای را موکّل کرده است تا آنچه خواهد گذشت بر سر فرزند آدم از نیک و بد به او بنماید و آن فرشته را ملک الرّویا نامند و چون کسی را بشارت باید رسید اندر کارهای دنیا و آخرت از پند دادن مسلمانان وحجّت گرفتن از کافران در روز قیامت به آنها می نماید

دوم: تحذیر که خداوند همان فرشته را توفیق دهد تا بنده را از آن چیزهائی که وی را از اطاعت حق دور خواهند نمود وبه معصیت نزدیک بر حذر دارد

سوم: الهام که خداوند همان فرشته را گوید که به بندگان بنمایاند که اطاعت باید کنند ونیکوئی باید نمایند از حج ونماز شب وصدقه دادن ودوری از گناهان ومعاصی باید کردن وتوبه باید نمودن

خواب دروغ بر سه وجه است:

اول: همت بود یعنی کسی در بیداری چیزی می اندیشد و در خواب همان را می بیند و این خواب را تعبیر نباشد.

دوم: علت بود که از بسیاری رنج و درد اعضاء حاصل شود مانند اینکه در خواب ببیند که در برف ویخ گرفتار شده و چون بیدار شود بیند جامه از وی دور شده است ویا عکس این موضوع

سوم: خواب دیوان است یعنی خوابهای آشفته محمد ابن سیرین بصری گوید:ازعجایب خواب یکی آن است که کسی در خواب خیر و راحتی بیند یا شرّ وآفتی وبه عینه آن خیر وشر به او رسد یا ممکن است به فرزند ویا برادرش برسد چنانکه کسی در خواب دید ابوجهل مسلمان شد و آن خواب به فرزند ابوجهل رسید.

برای دیدن خواب‌های نیکو و پسندیده باید با طهارت وبر پهلوی راست خوابید وبه هنگام خواب خداوند را یاد کند وطعام بسیار نخورد زیرا بر مغز اثر می گذارد وسبب دیدن خوابهای آشفته می گردد و همین‌طور نباید گرسنه باشد.

روایت است از سلمان مردی اعرابی خدمت پیامبر علیه‌السلام رسید و عرض کرد یا رسول‌الله دوش چنین خوابی دیدم و خواب آشفته آغاز کرد رسول خدا فرمود دیشب چه خورده بودی عرض کرد خرمای پخته و بسیار خورده بودم و نیز مانده بود رسول خدا فرمود این خواب را تعبیر نیست.

حضرت صادق علیه‌السلام می‌فرماید بسیار خواب‌ها است که بیننده را صعب وسهمگین نماید و تاویلش به خلاف این بود چنان که غم و اندوه و ترس و بیم در خواب شادی و خرمی و امن و راحت بود وگریختن از بیم پادشاهان دلیل که صاحب خواب در امان و زنهار حق تعالی بود.

زمان دیدن خواب از نظر کرمانی

درباره خواب‌های درست گوید خواب مسلمان بهتر و راست‌تر است از خواب کافر و خواب دانا بهتر است از جاهل و خواب صالح از فاسق و خواب پیر از جوان و خواب جوان از کودک حکایت کرده‌اند روزی مردی از ابن سیرین سوال کرد به خواب دیدم که بانگ نماز می‌گفتم ابن سیرین گوید حج کنی و همان وقت مردی دیگر پیش وی آمد و گفت بانگ نماز می‌گفتم ابن سیرین گفت تو را به دزدی متهم کنند شاگردان گفتند یا استاد اندر یک ساعت یکی را تعبیر به حج کنی و دیگری را متهم به دزدی در صورتی که هر دو خواب یکی بود گفت زیرا اندرون یکی را خیر دیدم و بر آن دیگری سیمای بد.

امام صادق علیه‌السلام فرماید خوابی را که به روز بیند حکم و تاویل آن در چند روز می‌شود و خوابی را که در شب بیند تاویل آن شش ماه تا یک سال وشاید تا بیست سال چنانکه خواب یوسف علیه السلام بعد از بیست سال تعبیر شد و باشد تا چهل سال چنان‌که خواب رسول‌الله در کشتن امام حسین علیه‌السلام. 

جابر گوید خواب شب قوی‌تر از خواب روز باشد و خوابی که اول شب و نیمه شب بیند درست نباشد و بهتر درست تر خواب‌ها آن است که هنگام سحرگاه بیند به وقت صبح یا بعد از صبح.

محمد ابن سیرین بصری گوید خواب اول شب تاویلش به چهل سال تمام گردد و خواب نیمه شب به پنج سال و خواب سحرگاه به ده روز ظاهر گردد و هر چند خواب به روز نزدیکتر باشد تاثیرش زودتر و درستر باشد.

امام صادق علیه‌السلام گوید اگر کسی به نیتی بخوابد و بخواهد که نیک و بد آن نیت را بداند اگر در خواب گوسفند یا بره یا اسب و یا مانند اینها بیند جمله نیک باشد و علامت آن است که مراد او حاصل شود و اگر در خواب مار و کژدم وسگ و موش بیند بد باشد و اگر دید دری بسته از بهر وی باز شد و یا طعام شیرین یافت و از آن بخورد دلیل که مراد وی حاصل شود ونیز تعبیر خواب‌ها در اوقات مختلف  گوناگون است.

مثلا اگر کسی در شب خواب بیند که بر فیل نشسته دلیل که شغل بزرگی یابد ولی اگر این خواب را در روز بیند دلیل کند که زن را طلاق دهد و در فصول مختلف هم تعابیر گوناگون است گویند مردی به ابن سیرین گفت به خواب دیدم که هفتاد برگ از درختی شمرده به من دادند ابن سیرین گفت هفتاد چوب بر تو زنند در همان هفته هفتاد چوب او را زدند و وقتی دیگر مرد همان خواب را دید ابن سیرین گفت در این سال هفتاد هزار درم به تو رسد مرد گفت همین خواب را پارسال دیدم گفتی هفتاد چوب بر تو زنند و حالا اینگونه تعبیر می کنی گفت آن هنگام وقت خزان بود درخت‌ها خشک بودند و برگ‌های درخت فرو ریخته بود و حالا بهار است و درختان روی به اقبال دارند و حکم همین است پس در آن سال هفتاد هزار درم سیم مرد را حاصل گردید.

جابر گوید درست ترین خوابها وقت شکفتن درختان و وقت رسیدن میوه ها باشد.

علامه مجلسی ( ره) گوید مردی نزد پدرم آمد هراسناک و با اندوه گفت: «امشب خواب دیدم شیری سفید که بر گردن خود ماری سیاه داشت به من یورش آورد تا مرا بکشد.» پدرم گفت: «شاید دیشب کشک یا رب انار خوردی؟ گفت آری، گفت پس نترس این دو خوراک آزار بخش این خواب را نقش کردند.»

یک دیدگاه در “قسمت دوم زمان دیدن خواب و تعبیر آن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *