زمان دیدن خواب چه تاثیری در تعبیر آن دارد

زمان دیدن خواب و تعبیر خواب

جدول زمان تعبیر شدن خواب‌ها بر حسب ساعت چگونه است. شده است تا به حال به این فکر کنید که آیا دیدن خواب در یک زمان مشخص چه معنی دارد. دیدن خواب در زمان‌های متفاوت می‌تواند تعابیر مختلفی نیز داشته باشد. تعبیر یک خواب در صبح با تعبیر خواب عصرانه یا در شب متفاوت است و هر کدام ارزش‌های جداگانه‌ای دارند. در این مقاله که در دو قسمت نوشته شده است، شما را به خواندن تعبیرهای خواب در زمان‌های متفاوت دعوت می‌کنیم.

تعبیر خواب در ساعت ۶-۱۰ شب

رویا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد، زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است.

تعبیر خواب در ساعت ۱۰ شب تا ۲ صبح

در نیمه شب اگر خواب بین دچار امتلا نباشد، خواب از یک سال تا ۵۰ سال تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب در ساعت ۲ صبح تا ۵/۴ صبح

در یک سوم آخر شب خواب صحیح است و از ۱۵ روز تا دو ماه و تا یک سال تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب در ساعت ۵/۴ صبح در سپیده دم

از یک هفته تا یک ماه تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب در ساعت ۵/۴تا ۶ صبح پس از سپیده‌دم

از یک روز تا یک هفته تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب در ساعت ۶ صبح

در برآمدن خورشید همان روز تعبیر شود.

تعبیر خواب در ساعت ۱۰ صبح تا ۱۵ روز و در هنگام اذان ظهر

تا یکی ۲ روز تعبیر می‌شود.

زمان تعبیر شدن خواب‌ها بر حسب روزهای ماه شمسی

در روایت ازسلمان فارسی (ره) آمده است که

روز ۶ ام ماه: بعد از یک یا دو روز تعبیر می‌شود.

روز ۹ ام ماه: همان روز تعبیرش ظاهر می‌شود.

روز ۱۱ ام ماه شمسی: بعد از ۲۰ روز تعبیر می‌شود.

روز ۱۳ ام ماه: بعد از ۹ روز تعبیر می‌شود.

در روز ۱۴ ام ماه بعد از ۲۶ روز تعبیر می‌شود.

در روز ۱۵ ام ماه: بعد از ۳ روز تعبیر می‌شود.

در روزهای ۲۸ ام، ۲۹ ام و ۳۰ ام ماه شمسی، تعبیرش در همان روز پیدا می‌شود.

خواب خوب و بد در ماه‌های قمری

ماه ربیع الاول

برکت و شادی در خواب‌ها پیدا می‌شود.

ماه ربیع الثانی

خواب خوب دیر تعبیر می‌شود و خواب بد زود تعبیر می‌شود.

جمادی‌الاول خرید و فروش نکند.

جمادی دوم

 خواب خوب دیر تعبیر می‌شود.

ماه رجب

 گشایش ابواب خیر است و خواب بد را به خوبی تعبیر کن که خلاف ندارد.

ماه شعبان

 رویا رشته های بسیار دارد و از آن خیر بسیار برآید و خواب بد تعبیر نمی‌شود.

رمضان

 درهای سختی و هرزگی بسته است و خواب خوب زود تعبیر می‌شود و خواب بد تعبیر ندارد.

شوال

 خواب بد و غم زود تعبیر می شود، از آن بر حذر باش.

ذیقعده

فقط خواب سفر را سفر نکن.

ذیحجه

خواب سفر را سفر کن.دنبال کارها را بگیر که ماه مبارکی است.

احکام تعبیرخواب مطابق با ایام ماه و قرآن کریم

از ائمه معصومین صلوات الله علیهم منقول است که هر کس خوابی ببیند و تعبیر آن را خواهد که بداند ببیند که از ماه چند شب گذشته است.

به عوض هر شب یک سوره از سوره‌های قرآنی شمارش کند و بعد از آن در آن سوره نیز به عدد هر شبی که گذشته یک آیه بشمارد. در آیه آخر تعبیر خواب او خواهد بود. مثلا اگر از ماه ده روز گذشته باشد ده سوره از اول قرآن بشمارد. سوره دهم آیه دهم همان سوره تعبیر خواب او خواهد بود.

برای مثال اگر در «شب اول ماه» خواب دیده شود، سوره اول قرآن «فاتحه الکتاب» است و آیه اول بسم الله الرحمن الرحیم» است. این آیه اشاره است بر کسی که در شب اول ماه واقعه‌ای دیده باشد و از معنی آن چنین استنباط می شود که مکتوبی یا حکمی از شخص بزرگی برای او برسد که سبب خوشحالی او بوده باشد و بنا بر قول جمعی که آیه اول «الحمد الله رب العالمین» را می‌دانند و از معنی آن چنین بر می‌آید که یک نعمتی که قبل از این نبوده به او می رسد و آن شخص شکران نعمت را بگوید.

اگر در «شب دوم ماه» خواب دیده شود سوره دوم قرآن «بقره» است. بنا بر اختلاف مفسرین از معنی این حروف «الم» و به قول آیه دوم «ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین» از «الم» چنین استنباط می‌شود که خواب بیننده بر امری مطلع می شود که تا آن زمان در خاطرش نگذشته باشد و از « ذلک الکتاب» چنان استنباط می‌شود که حکمی یا نامه‌ای به او می رسد که سبب خوشحالی و منزلت و جاه او می شود.

اگر در «شب سوم ماه» خواب دیده شود، سوره سوم سوره «آل عمران» است و آیه سوم این است که «نزل علیک الکتاب» تا آخر آیه و از معنی این آیه چنان استنباط می شود که سه چیز متعاقب به او می‌رسد. سه آیه دلالت بر رسیدن این سه چیز دارد.

اگر در «شب چهارم ماه» خواب دیده شود، سوره چهارم سوره «نساء» است و آیه چهارم «واتوا النساء صدقاتهن نحله» تا آخر آیه از معنی این آیه چنین استنباط می شود که زنی مجدد یا مالی عظیم به خانه خواب بیننده می‌رسد یا هدیه مرغوبی به او می‌دهند.

اگر در «شب پنجم ماه» خواب دیده شود، سوره پنجم سوره «مائده» است و آیه پنجم «الیوم احل لکم الطیبات» تا آخرآیه از معنی این آیه چنین استنباط می شود که از اهل کتاب مثل نصاری و یهودی نفعی با طعام حلالی به خواب بیننده می رسد و شاید به نوعی دیگر به خوشحالی مبدل شود.

اگر در «شب ششم ماه» خواب دیده شود، سوره ششم، سوره «انعام» است و آیه ششم «الم یرواکم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی الارض» تا آخر آیه از معنی آیه چنین بر می‌آید که خبری ناخوش به صاحب خواب می‌رسد و یا صاحب دولت از عظمت می‌افتد.

اگر در «شب هفتم ماه» خواب دیده شود، سوره هفتم سوره «اعراف» است و آیه هفتم به قولی «والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون» از معنی آیه چنان استنباط می‌شود که کاری از کارهای خود را به جمعی واگذار می‌کند. بعضی از آن‌ها در جهت کار سعی و کوشش می‌کنند که باعث رفعت ایشان می‌شود و بعضی دیگر در انجام آن کار اهمال و تقصیر می‌کنند که آنها از نظر خواب بیننده می افتند.

اگر در «شب هشتم ماه» خواب دیده شود، سوره هشتم سوره «انفال» است و آیه هشتم «لیحق الحق و یبطل الباطل و لوکره المجرمون» از معنی آیه چنان استنباط می شود که میان خواب بیننده و شخص دیگر کدورت و یا دعوایی بوده که به حاکم یا قاضی و امثا لاین طایفه رجوع می‌کند و حق معلوم خواهد شد که به نفع خواب بیننده خواهد بود.

اگر در «شب نهم ماه» خواب دیده شود، سوره نهم، سوره «توبه» است و آیه نهم «اشتروا بایات الله ثمنا» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که دو نفر به جهت قطع معامله نزد خواب بیننده می‌آیند و فاسقان و ( عهد شکنان ) البته به کیفر اعمال خود می‌رسند.

اگر در «شب دهم ماه» خواب دیده شود، سوره دهم سوره «یونس» است و آیه دهم «دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که از خواب بیننده کار خیر و عمل صالحی به وجود می آید که در دنیا و آخرت به او نفعی می رسد.

اگر در «شب یازدهم ماه» خواب دیده شود، سوره یازدهم سوره «هود» است و آیه یازدهم «الا الذین صبروا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و اجر کبیر» از معنی آیه چنین بر می‌آید که برای خواب بیننده کاری پیش می‌آید که از نظر مردم مشکل است ولی چون صبر کند موجب نیک‌نامی و راحتی ایام عمر او خواهد شد.

اگر در «شب دوازدهم ماه» خواب دیده شود، سوره دوازدهم سوره «یوسف» است و آیه دوازدهم «ارسله معنا غدا یرتع» تا آخر آیه و از معنی آیه چنان بر می‌آید که عزیزی مثل فرزند و امثال آن از او دور می‌شود و عاقبت آن دور افتاده بخیر باشد و خواب بیننده را از او کدورتی بهم رسد و عاقبت او بسیار خوب باشد.

اگر در «شب سیزدهم ماه» خواب دیده شود، سوره سیزدهم سوره «رعد» است و آیه سیزدهم «یسبح الرعد بحمده و الملائکه» تا آخر آیه  از معنی آیه چنین بر می‌آید که چیزی باعث ملال خاطر باشد به بیننده برسد فبهاالقیاس.

اگر در «شب چهاردهم ماه» خواب دیده شود، سوره چهاردهم سوره «ابراهیم» است و آیه چهاردهم «ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که کسی که دوست یا دشمن خواب بیننده باشد به او می رسد. فبهاالقیاس.

اگر در «شب پانزدهم ماه» خواب دیده شود، سوره پانزدهم سوره «حجر» است و آیه پانزدهم «لقالوا انما سکرت ابصارنابل نحن مسحورون» از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می شود که شخصی با بیننده خواب گفتگوی بی‌حساب و باطل می‌کند و به جایی نخواهد رسید و کار بیننده خواب خوب خواهد شد.

اگر در «شب شانزدهم ماه» خواب دیده شود، سوره شانزدهم سوره «نحل» است و آیه شانزدهم اینست «و علامات و بالنجم هم یهتدون» و از معنی آیه چنین بر می‌آید که به شخص خواب بیننده

حالتی غیر از حالت اول که داشته دست می‌دهد و از طرف شخص خوب، بزرگی و عظمت به او در هر باب خواهد رسید.

اگر در «شب هفدهم ماه» خواب دیده شود، سوره هفدهم سوره «بنی اسرائیل» است و آیه هفدهم اینست «و کم اهلکنا من القرون» تا آخر آیه و از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که امری که موجب ملال خاطر خواب بیننده باشد و موجب حزن و اندوه او می شود برایش ظاهر خواهد شد ولی عاقبت او بخیر است و خیرات و تصدق نماید که رفع بلا کند.

اگر در «شب هجدهم ماه» خواب دیده شود، سوره هجدهم سوره «کهف» است و آیه هجدهم اینست «و تحسبهم ایقاظا و هم رقود» تا آخر آیه از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می‌شود که منزلی مجدد یا ملکی مجدد در تصرف خواب بیننده در خواهد آمد و یا قبل از آن خبری به غلط به او می‌رسد که در آخر معلوم می‌شود که آن خبر غلط است.

اگر در «شب نوزدهم ماه» خواب دیده شود، سوره نوزدهم سوره «مریم» است و آیه نوزدهم اینست «قال انما رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا» از معنی آیه چنین استنباط می‌شود که فرستاده‌ای از طرف شخص بزرگی نزد خواب بیننده می‌آید و خبرهای دل پسند و گوارا به او خواهد رسید.

اگر در «شب بیستم ماه» خواب دیده شود، سوره بیستم، سوره «طه» است و آیه بیستم اینست «فالقیها فاذا هی حیه تسعی» از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می‌شود که دلیل و منطق قوی مثل عصای موسی و ید بیضا در تحت اختیار خواب بیننده در خواهد آمد و به این طریق واقعه خود را قیاس می‌کند.

اگر در «شب بیست و یکم ماه» خواب دیده شود، سوره بیست و یکم سوره «انبیا» است و آیه بیست و یکم این است «ام اتخذوا الهه من الارض هم ینشرون» از معنی آیه چنین نتیجه حاصل می‌شود که شخصی با خواب بیننده در خصومت است و خصومت را برطرف می‌کند و بدین ترتیب حاجت خود را قیاس نماید.

قسمت دوم این مقاله را می‌توانید در این‌جا بخوانید. نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

یک دیدگاه در “زمان دیدن خواب و تعبیر خواب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *