تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن سگ در خواب، حضرت یوسف و دیگران

در این مطلب با شما هستیم تا در مورد تعبیر خواب دیدن سگ و تعبیر دیدن سگ در خواب با شما صحبت کنیم. دیدن حیوانات در خواب، به ویژه دیدن سگ (انواع سگ) در خواب تعبیرهای مختلفی دارد که در این باره معبران نظر داده اند. در این مطلب، خواهیم دیدی که خواب سگ تعبیرهای بسیاری دارد، تعبیر دیدن سگ سیاه و یا سفید در خواب، دیدن سگ ماده در خواب، غریبه و یا آشنا بودن سگ در تعبیر خواب، تعبیر خواب غذا دادن به سگ، خوردن گوشت سگ و … در تعبیر آن تاثیر دارد.

در خصوص  تعبیر دیدن سگ در خواب، حتی تعبیرکنندگان غربی در مورد سگ تعابیر دیگری دارند که کلا با تعبیرهای معبران اسلامی و شرقی متفاوتند . این تفاوت از آن جا ناشی می شود که برداشت ، نسبت به سگ با روابطی که آن ها با سگ دارند ، فرق می کند. غربی ها سگ را بهترین دوست انسان می دانند لذا در خواب نامه های غربی سگ دوست صمیمی و حامی قدرتمند و وفادار معرفی شده در حالتی که ما سگ را از حیوانات نجس و پلید و آلوده می دانیم .

ما در این مقاله به جزئیات ، برداشت ها و پیام های مختلف این خواب میپردازیم

تعبیر خواب سگ

محمدبن سیرین گوید:

1- تعبیر خواب سگ نشانه دشمنی مهربان است

2- اگر ببیند سگ با وی نزدیکی نمود ، دلیل که دشمن در وی طمع کند .

3- اگر دید که شیر سگ می خورد ، دلیل که ترس و بیم سخت ، به ام می رسد و دشمنی میبیند .

4- اگر ببیند که سگ از وی فرار میکرد، نشانه آنست که دشمن از او میترسد

حضرت امام جعفر صادق می فرماید:

دیدن خواب سگ تعبیرش موارد زیر است :

5- دشمن

6- پادشاه طماع ( پادشاه طمعکار )

7- دانشمند و خادم بدفعل ( دانشمند بد عمل وخادم بد رفتار )

8- مردمان غماز ( افراد سخن چین )

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

9- اگر در خواب ببینید سگی را به ریسمان و زنجیر بسته اید و همراه می برید تعبیرش آن است که با کسی دوستی می کنید که در شان شما نیست . به ریسمان بستن و قلاده انداختن سگ نشانه پیروزی بر دشمن نیست

10- اگر در خواب ببینید که سگی از شما ترسید و گریخت تعبیرش آن است که کسی را که دوست ندارید از خویشتن می رانید ولی ممکن است آن شخص هر کسی که هست شما را دوست داشته باشد زیرا وفاداری سگ مشهور است .

11- اگر سگی را در خواب از خود راندید و آن سگ به ضعف و زبونی نزد شما بازگشت نشانه خوبی دارد چون خواب شما می گوید در امری اشتباه می کنید ولی سود شما در آن است که خلاف میل خود رفتار کنید . در این حالت ضعفی که سگ در خواب شما نشان می دهد نشانه پیروزی شما است .

12- اگر دیدید سگ های زیادی گرد شما را گرفته اند در جمعی وارد می شوید که بین آن ها بیگانه هستید . آن ها شما را نمی پزیرند و با بد بینی به شما نگاه می کنند شما هم از ایشان بیمناک هستید و اعتماد ندارید . به هر حال روابط مطلوبی نخواهید داشت .

13- اگر در خواب ببینید که سگی برای شما چیزی به دهان گرفت و آورد تعبیرش خوب است چون سودی عایدتان می شود .

لوک اویتنهاو می گوید:

14- تعبیر خواب سگ ، یک دوست وفادار است

15- خواب سگ هار ، خطر، یک دوست را تهدید میکند

16- تعبیر خواب بازی کردن با سگ نشانه آشتی کردن است

17- تعبیر خواب سگ بسته شده ، نشانه دشمن است

18- تعبیر خواب سگ زنجیر شده ، به این معناست که باید مراقب دزدان باشید

19- تعبیر خواب کتک زدن یک سگ ، نشانه وفاداری است

آنلی بیتون می‌گوید:

20- اگر خواب ببینید سگی خود را دوستانه به شما می مالد ، تعبیر آن منفعت بسیار و دوستانی پایدار است .

21- دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارند .

22- دیدن سگ نحیف و کثیف در خواب ، تعبیرش بیماری کودکان و شکست در کار و حرفه دارد .

23- گر خواب ببینید سگها نمایش می دهند ، نشانه آن است که بخت و اقبال به یاری شما می شتابد .

24- اگر خواب ببینید که سگها روباه یا شکار دیگری را دنبال می کنند ، علامت فعالیت بسیار در تمام زمینه های زندگی است .

25- اگر در خواب از دیدن سگ بزرگی بترسید ، تعبیرش آن است که می خواهید زندگی خود را از حد معمول ارتقاع دهید . دچار مشکلاتی خواهید شد و اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که با مرد معقول و خوش قلبی ازدواج خواهد کرد .

26- اگر سگها را کنار گربه ها با ظاهری دوستانه ببینید که ناگاه به سوی هم بر می گردند و دندانهای خود را شنان می دهند و با هم می جنگند ، نشانه آن است که در کار عشق و اهداف دنیوی با دردسر روبرو خواهید شد

27-خواب سگی که چند سر دارد ، نشانه آنست که می کوشید ، چند کار را هم زمان انجام دهید . معمولا در یک شاخه پیش رفتن موفقیتی بیشتر به همراه دارد ، کسی که آرزو دارد در هر کاری توفیق یابد باید نسبت به چنین خوابی بیشتر تأمل کند .

28- اگر خواب ببینید به تنهایی سفر می کنید و سگی به دنبال شما می آید ، علامت یافتن دوستانی وفادار و پیمانهای موفقیت آمیز است

29- اگر خواب ببینید سگی، گربه ای را شکار می کند ، تعبیرش معاملات سودآور و تفریحات غیرمنتظره است .

30- اگر در خواب ببینید سگی ماری را شکار می کند ، تعبیر آن پیروزی و موفقیت است .

تعبیر خواب سگ ماده

محمدبن سیرین گوید:

31- تعبیر خواب سگ ماده نشانه زن فرومایه است

32- اگر کسی خواب ببیند که سگی ماده وارد خانه او شد ، تعبیر آن است که زنی فرومایه را به همسری گیرد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

33- ابن سیرین نوشته خواب سگ ماده زنی بدون همت و پست است ولی تشخیص نر و مادگی سگ در خواب امکان ندارد مگر این که ذهن ما آن را گواهی دهد یا سگ ، توله همراه داشته باشد . به هر حال اگر سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی بد حفظ کنید که او زنی است آزار رساننده و خطرناک .

34- اگر در خواب سگ ماده طعمه ای را از دست شما قاپید و ربود و خورد باشد تعبیر آنست که زنی شما را گول می زند و پولی را از چنگتان به در می برد

35- اگر در خواب سگ ماده ای را در خانه خود دارید ، تعبیر این خواب این است که زنی از نزدیکانتان به شما راست نمی گوید و همین زن اگر مهلت و فرصت بیابد خیانت هم می کند .

تعبیر خواب سگ آشنا و سگ غریبه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

36- تعبیر خواب سگ آشنا دوست است و چنان چه نا آشنا و غریبه باشد خطرناک و مزاحم . در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید .

37- چنانچه در رویای خود سگی دیدید که آشنا و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود .

38- تعبیر خواب سگ نا آشنا و غریبه نشانه آنست که باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند .

39- اگر سگ غریبه بود و به شما حمله کرد تعبیر این خواب ، دشمنی پست و دون و آزار رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید .

تعبیر خواب سگ سیاه و سگ سفید

محمدبن سیرین گوید :

40- تعبیر خواب سگ سیاه نشانه دشمنی عرب است

41- تعبیر خواب سگ سفید نشانه دشمنی عجم و غیر عرب است

آنلی بیتون می‌گوید :

42- اگر خواب ببینید سگ سفیدی دوستانه به شما نزدیک می شود ، تعبیر ، آن است که در امور عشق و زندگی پیروز می شوید . اگر دختری چنین خوابی ببیند نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد .

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

محمدبن سیرین گوید :

43- خواب غذا دادن به سگ تعبیرش زیاد شدن رزق و روزی شماست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

44- تعبیر خواب غذا دادن به سگ نشانه آنست که از غم و غصه فراغت خلاص میشوید.

تعبیر خواب خوردن گوشت سگ

محمدبن سیرین گوید :

45- تعبیر خواب خوردن گوشت سگ نشانه آنست که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند .

۲۵ دیدگاه در “تعبیر دیدن سگ در خواب، حضرت یوسف و دیگران”

 1. مادرم خواب دیدیه جارفت تشیع جنازه بوداومدخونه دوتاسگ.توحیاط بسته بودسگ سیاه وقهوه ای سگ سیاه به مامانم گفت نوه هاتوببرخونه اذیتم میکنن میخورمشون ازگرسنگی مادرم گفت شماغذااب دارین گفتش داشته باشم ولی میخورن تعبیرش چیه

  1. مادرم خواب دیدرفت تشیعع جنازه اومدخونه دوتاسگ.خونمون بسته بودن سگ سیاه وقهوه ای سگ سیاه به مادرم گفت نوه هاتوببرتوخونه دارم خفه میشم وگرنه اونارومیخورم مادرم گفت تشنته غذاداری اب داری گفت داشته باشم ولی میخورم تعبیرش چیه

   1. یک منفعتی به شما میرسه!
    فامیل دور یا همسایه دور دشمنی و حسودی و طمع میکند.
    صدقه یا احسان بدهید.
    سوره های سه قل را زیاد بخوانید.

   2. سگی رو خواب دیدم ک تقریبا رنگش کاراملی بود و جثشم اندازه سگ گله بود و انگار سگ یکی از آشنایانمون بود درحالی که کسی تو فامیل سگ نداره.بعد سگ از اولم باهام خوب بود و من کلی نوازشش کردم و باهاش بازی کردم و در آخر ک میخواستم خداحافظی کنم رفتم و دستی ب سرش کشیدم.

  2. سلام وقت بخیر من خواب دیدم که تو مغازه بودم که یه دفعه مجلس ختم یکی از همسایه هامون بود که وقتی رفتم برای عرض تسلیت صدای چند سگ رو شنیدم و وقتی رفتم بیرون دیدم چند سگ دارن همدیگرو شکار میکنن البته تو یه جای خیلی گودی بودش بعد دیدم یه سگ بزرگ یه سگ کوچک رو به دهن گرفت و جمجمشو خرد کرد و از یه نردبون داره میاد بالا به طرف من در حالی که بقیه باشه سگ خورده شده تو دهنش بود

 2. سلام خواب دیدم یک سگ کوچک پشمالو سفید از اسکان افتاد رو من خیلی خوشگل بود سگه گفتن از طرف خداست چه معنایی میتونه داشته باشه

  1. خواب دیدم دوسگ سفید درخانه پدربزرگم وحشی با همدیگر دعوا کردند سر گردن گوسفند و اینقدر خونریزی که گردن یکی از سگ ها خونی شد .. تعبیرش و نمیدونم

 3. خواب دیدم دوسگ سفید درخانه پدربزرگم وحشی با همدیگر دعوا کردند سر گردن گوسفند و اینقدر خونریزی که گردن یکی از سگ ها خونی شد .. تعبیرش و نمیدونم

  1. ورثه ها با هم درگیر میشوند
   و حق شما ضایع میشود.
   هوشیار باشید مودب باشید اما با قدرت و قانون مداری از حقتان دفاع کنید
   انسان خالق سرنوشت خودش است

  2. خواب دیدم مارفتیم بازار ودونفرسعی دارن بچه های منو بدوزدن مردم کمک میکردن که نتونن بدزدن ینفربچه هارو بردخونش بعدمن موندم باچندنفرکه یهو یه سگ خیلی خیلی بزرگ و‌وحشی به ماحمله کردوهمه روکشت بعدکه دونفر ماندیم این سگ یهو تبدیل به انسان شدکه بازو وهیکل آنچنانی داشت این آقامادونفرو هم کشت ومن ازخواب پریدم ،این معنیش چی میتونه باشه

  3. خواب دیدم که ده یک سرک بزرگ سگ های زیاد است بخصوص سگ های کوچک که پیش خود میگم اینها نو پیدا شدین ده هر طرف هستن خیلی زیاد هستن اما با من کاری نمیگیرن سک های کوچگ هر طرف خوابیده هستن تعبیرش چی است

 4. خواب دیدم در کنار تیر برق کنار خیابان خوابیدم یه نفر یه بچه کوچولو آورد داد نگه دارم بعد یکی از فامیل هم اومد کنارم وس های وحشی کنارمون پارس کنان این ور و اون ور میرفتن منم میترسیدم بچه رو با کفشش مشغول میکردم تا گریه نکنهفهیمه

 5. خواب دیدم در کنار تیر برق کنار خیابان خوابیدم یه نفر یه بچه کوچولو آورد داد نگه دارم بعد یکی از فامیل هم اومد کنارم وسگ
  های وحشی کنارمون پارس کنان این ور و اون ور میرفتن منم میترسیدم بچه رو با کفشش مشغول میکردم تا گریه نکنه

 6. فکر کنم سگ که گاز میگیرد نشانه از دشمنی اسنت ولی چون سگ حیوان با وفایی هست از یه دوست باوفایی بهت دشمنی و کینه دارد ….و در آخر خواب بعد از اذان صبح بیهوده و پوچ است

  1. سلام‌من خواب دیدم با موتور با سرعت میرم وی سگ هم با سرعت موتور به دنبال من می امد ولی هیچ‌کاری به من نداشتمح

 7. سلام
  ما مسلمانان سگ را پلید نمیدانیم چرا حرف تو دهن ملت میزارید ! نجس و آلوده بودنش هم قابل تامل است.
  رسول الله چوپانی کرده حتما سگ در اختیارش خودش بوده و برا حفاظت از گله استفاده میکردند و …
  منتها بعضی ها می آورند داخل خانه و افراطی نزدیک میشوند و … اینو دیگه ما نمی پسندیم.
  بیایید با حیوانات مهربان باشیم ، بیرون و آزاد بودن حق آنهاست

 8. سلام.خواب دیدم تشییع جنازه ی مادربزرگم بودکه چن ماهیه فوت کرده.بعدازاینکه مجلس غذا خوردن تموم میشه من رفتم قسمت آشپزخونه و کله و پاچه ی یه سگ رو دیدم از آشپز پرسیدم جریان چیه گفت باگوشت سگ خورش قیمه درست کردن وغذای تشییع جنازه از این گوشت سگ بوده.ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 9. سگی رو خواب دیدم ک تقریبا رنگش کاراملی بود و جثشم اندازه سگ گله بود و انگار سگ یکی از آشنایانمون بود درحالی که کسی تو فامیل سگ نداره.بعد سگ از اولم باهام خوب بود و من کلی نوازشش کردم و باهاش بازی کردم و در آخر ک میخواستم خداحافظی کنم رفتم و دستی ب سرش کشیدم.

 10. سلام.
  خواب دیدم داشتم میرفتم به سمت ویلامون بعد سر راه ورودی شهرستان۲ تا سگ بودن یکی سمت راست که مرده بود (چشم نداشت) یکی سمت چپ که زنده بود ولی خیلی لاغر و نهیف (که اونم چشم نداشت

  کمی جلو تر هم یه سگ لاغر دیگه دیدم داشت با ناراحتی نگام میکرد

  این تعبیرش چی متونه باشه

  با تشکر

  1. سلام‌من خواب دیدم با موتور با سرعت میرم وی سگ هم با سرعت موتور به دنبال من می امد ولی هیچ‌کاری به من نداشتمح

 11. سلام من خواب دیدم که دنیا پر از سگ و موش شده سگهایی که چشماشون نور میداد یعنی اصلا مردمک چشمشون معلوم نبود و حرفم میزدن نمیدونم چرا به بعضی از آدمها جمله میکردن یکی ازاونها اومده بود خونمون و میخاست پسرعموم رو گاز بگیره به من گفت کاری بهم نداره ولی من خیلییی میترسیدم هرجارو گشت نتونست پیداش کنه من یه حرفی زدم بعد اشتباه شنید فکرکرد دارم مسخره اش میکنم بعد به من حمله کرد و گردنم و گاز گرفت و من بیدار شدم

 12. سلام.خواب دیدم یه جایی بودم که سگ دنبالم کرد.فرار کردم تو ماشینم دیدم یه سگ دیگه تو ماشینه .در و شیشه ماشین بسته بود.حمله کرد بهم.بعدش پریدم از خواب

 13. خواب دیدم‌که یه خانم به دوتا توله سگ شیر داد برای چند لحظه که توله هام یه شکل بودن
  .(اینم بگم درعالم‌واقعیت دکتر به ایشون‌گفته شما احتمالا مشکل نازایی دارید(

 14. سلام خواب دیدم سگی با حالت دوستی و مهربانی خودشو به من میماله اخرم هرچی سعی کردم نتونستنم جلوشو بگیرم بوسم کردخخ.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *