پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب پرواز کردن_تعبیر پرواز کردن در خواب چیست؟

،اگر به تازگی خواب پرواز کردن دیده‌اید و می‌خواهید بدانید تعبیر خواب پرواز کردن چیست، دعوت می‌کنیم در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب پرواز کردن، تعبیر خواب پرواز کردن در اوج آسمان، تعبیر خواب پرواز کردن نزدیک زمین، تعبیر خواب سقوط کردن، تعبیر خواب پرواز کردن رو به قبله، تعبیر خواب پریدن از بامی به بام دیگر، تعبیر خواب پرواز در خواب و … خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر حضرت دانیال نبی

تعبیر خواب پرواز کردن مرغ از جایی به جای دیگر، سفر کردن است. اگر به سمت راست آسمان پرواز می‌کرده‌باشد، نشانه این است که به او ضرر خواهدرسید. اگر پرواز به قدری باشد که در آسمان ناپدید شود و به زمین نیاید؛ یعنی، زود از دنیا خواهدرفت.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر ابن سیرین

تعبیر خمواب پرواز کردن به سمت قبله و برگشتن به جای قبل؛ یعنی، به زودی از سفر باز خواهدگشت و این سفر سود بسیاری خواهدداشت، به ویژه اگر با پر بپرد. تعبیر خواب بدون پر پریدن آن است که به زودی فرد از حال خود باز خواهد گشت. تعبیر خواب پریدن از بامی به بام دیگر این است که فرد زن خود را طلاق می‌دهد و زن دیگر خواهد یا کنیزی خرید کند.

تعبیر پرواز کردن از نظر ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب پریدن به آسمان، رفتن به حج است. تعبیر خواب پریدن از سرای خود به سرای مجهول، این است که اجل فرد نزدیک است. تعبیر خواب پرواز کردن از جایی به جای دیگر، سفر کردن است.

 تعبیر خواب پرواز کردن از نظر حضرت امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب پرواز کردن پریدن در خواب بر پنج وجه است.

اول: سفر.

دوم: حج.

سوم: بزرگی.

چهارم: تغییر حال.

پنجم: بیماری و مرگ

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر منوچهر تهرانی

تعبیر خواب پرواز کردن خوب است، مگر این که در خواب ببیند که تا جایی از آسمان بالا برود که دیگر نتواند زیر پای خود را ببیند. تعبیر خواب اینگونه پرواز را معبران خطری حتمی دانسته‌اند که فرد را تهدید می‌کند. تعبیر خواب پرواز کردن را بیشتر به سفر کردن یا زن گرفتن تعبیر کرده‌اند.تعبیر خواب پرواز کردن کردن و به آرامی فرود آمدن در جایی دیگر، این است که در زندگی شما تحولی خوشایند رخ خواهدداد. تعبیر خواب فرود آمدن در جای سبز، نشان‌دهنده‌ی این است که از این تغییر سود خواهیدبرد. تعبیر خواب پرواز کردن در شب، تغییری است که با غم و اندوه همراه است و یا این که به سفری خواهید رفت که همراه با رنج است و سودی در پی ندارد.اگر در خواب می بینید که پرواز می‌کنید؛ اما، نمی‌توانید خود را به لبه دیوار یا بالای برج و یا نقطه دیگری که می‌خواهید، برسانید؛ یعنی، در تحولات آینده زندگی برای رسیدن به هدف های تعیین شده به مشکل بر می‌خورید و ممکن است اصلا به خواسته‌ی خود نرسید. تعبیر خواب سقوط کردن حین پرواز، از نظر مجلسی این است که فرد زن خود را طلاق داده و زن دیگری می‌ستاند. تعبیر خواب سقوط، به ناکامی شما در مسیر شغلیتان اشاره دارد.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب پرواز کردن در آسمان‌ها، تجربه‌های شیرین است و داشتن بال در خواب نمایانگر خوشبختی فرد است.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر لیلا برایت

تعبیر خواب با بال و پر پرواز کردن، گرفتاری و دردسر است. تعبیر خواب پرواز با هواپیما، نمایانگر ناامیدی و یاس است. تعبیر خواب پرواز با بالن، رسیدن به هدف است. تعبیر خواب سقوط کردن حین پرواز، نشان‌دهنده‌ی مشکلاتی است که با آن‌ها رو‌به‌رو خواهیدشد.

تعبیر خواب پرواز کردن از نظر آنلی بیتون

 1. تعبیر خواب پرواز کردن در اوج آسمان، بدبختی‌هایی است که در ازدواج با آن‌ها مواجه خواهیدشد.
 2. تعبیر خواب پرواز کردن نزدیک به زمین، نشان‌دهنده‌ی نجات از بیماری و پریشانی است.
 3. تعبیر خواب پرواز بر فراز آب گل‌آلود، اشاره به دشمنانی دارد که در پی فرصتی برای به دام انداختن شما هستند.
 4. تعبیر خواب پرواز بر مکان‌های مخروبه، محیط‌های ناامیدکننده‌ای است که با آن‌ها روبه‌رو خواهیدشد.
 5. تعبیر خواب تماشا درختان و گیاهان حین پرواز، نشانه خوشبختی است که پس از تجربه ناراحتی در دوره‌ای کوتاه مدت، به سراغتان خواهدآمد.
 6. تعبیر خواب نگاه کردن به خورشید حین پروز، این است که در کارهایتان به توفیق می‌رسید و نگرانی تان بی‌مورد است.
 7. تعبیر خواب پرواز کردن کنار ماه و سیارات، نشانه قحطی و جنگ است.
 8. تعبیر خواب پرواز با بال‌های سیاه، ناامیدی است. تعبیر خواب سقوط کردن حین پرواز، انحطاطی است که به سراغتان خواهدآمد. اگر حین پرواز از خوواب بلند شوید، نشانه آن است که برای بار دیگر جایگاهتان را به دست خواهیدآورد.
 9. گر مردی خواب ببیند با بالهای سفید بر فراز شاخ و برگ سبز درختان پرواز می کند؛ در کارهای خود پیشرفت خواهدکرد و در ازدواج به سعادت و خوشبختی خواهدرسید. اگر شاخ و برگ درختان خشکیده باشد؛ یعنی، برای دست یافتن به آرزوهایش باید مبارزه کند و در کارهایش پیشرفت کمی خواهدکرد.
  اگر دختری خواب ببیند از شهری به شهر دیگر پرواز می کند و سرانجام بر نوک کلیسایی فرود می آید؛ یعنی، که خواستاران دروغی بسیار خواهدداشت که با آنها مخالفت میکند و ممکن است برای مدتی بیمار شود .
 10. اگر دختری خواب ببیند در حین پرواز به او تیراندازی می‌شود؛ یعنی، دشمنان تلاش می‌کنند جلوی پیشرفت او را بگیرند.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *