شانه

تعبیر خواب شانه کردن مو از نگاه معبران مختلف

خواب شانه کردن مو چه تعبیری دارد؟ معمولا وقتی شما موهایتان را شانه می‎کنید، در واقع دارید از یک بی‌نظمی و آشفتگی رها شویم. شانه در خواب در واقع آن است که برای مرتب کردن افکارتان انجام می‌دهید و یا در فکر انجام آن هستید. تعبیر شانه و شانه کردن مو از دیدگاه‌های معبران مختلف در زیر ببینید.

تعبیر شانه کردن مو از نگاه ابن سیرین

 شانه در خواب، دلیل بر مردی بود که او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود.

تعبیر شانه کردن مو از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 خود شانه، نشانه پریشانی فکر و خیال است. نه به معنی غم و اندوه بلکه تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب.

 تعبیر شانه کردن مو از نگاه برایت

اگر خواب ببینید که موهاى بچه‏‌اى را شانه می‌زنید، بیان‌گر آن است که اخبار خوبى به گوش شما می‌رسد. اگر خواب ببینید که شانه‏ خود را گم می‌کنید، بیانگر اختلاف و نزاع است.

تعبیر خواب هدیه دادن شانه از نگاه معبرین غربی

دیدن شانه در خواب تعابیر مختلفی به همراه دارد. اگر شما در خواب شانه‌ای را به کسی هدیه دادید نشان دهنده پیشرفت قابل توجه در روابطتان در زندگی واقعی است. این پیشرفت می‌تواند شراکت کاری و یا پیدا کردن دوستی خوب باشد.

اگر زنی در خواب ببیند که شانه‌ای را به مردی هدیه می‌دهد نشان دهنده علاقه مند شدن به مرد مورد نظر است.

تعبیر خواب شانه زدن مو از نگاه ابن سیرین

اگر بیند سر و ریش خود را شانه می‌کرد، دلیل که از غم فرج یابد.

تعبیر خواب شانه زدن مو از نگاه ابراهیم کرمانی

 اگر بیند ریش را شانه کرد، دلیل زکات مال بدهد و دیدن شانه تراش در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

 تعبیر خواب شانه زدن مو از نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر با شانه موی خویش را شانه کنید نیکو است چون از پریشانی فکر و از تردید و دودلی نجات می‌یابید و غم و رنج را از خود می رانید و کارهایتان روال مطلوب می‌گیرد.

اگر در خواب ببینید که موی را شانه می‌کنید و به شانه موی چسبیده، یعنی چند تار موی شما کم شده و ریخته و با شانه پایین آمده کاری در جهت تنظیم امور خود می‌کنید که به شان و حرمت شما لطمه می زند و به قدر مویی که از سرتان کم شده از آبروی شما کاسته می‌گردد.

بدهکاری اگر در خواب ببیند که موی خویش را شانه می‌کند آن طور که مویش صاف شده و شانه بر آن بند نمی‌شود و سر می‌خورد و پایین کشیده می‌شود از غم و اندوه بدهکاری فرج حاصل می‌کند و وام خویش را می‌پردازد.

اگر زن یا مردی مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببیند که موی خویش را به طریقی که گفته شد شانه می زند و مویش صاف شده برائت حاصل می‌کند و از او رفع اتهام می‌شود.

اگر مریضی این را در خواب ببیند از بیماری و رنجوری شفا می‌یابد.

حال اگر ببینید که موی خود را شانه می‌کنید ولی موی چنان ژولیده است که شانه در آن فرو نمی‌رود و کار نمی‌کند و پایین نمی‌آید خوب نیست زیرا خواب شما می‌گوید با مشکلات بزرگ رو به رو می‌شوید و گره بر کارتان می‌افتد.

بیشتر بخوانید:

لوک اویتنهاو می‌گوید شانه زدن، یک کار بیهوده است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید برای زنان شانه نشانه وجاهت معنوی است و زنی اگر در خواب ببیند موی خویش را شانه می زند در خانه و خانواده عزت و حرمت می‌یابد و نزد شوهر عزیز می‌شود.

 تعبیر خواب خریدن شانه از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

در این صورت اگر در رؤیا ببینید که شانه ای دارید یا شانه ای خریده‌اید یا شانه را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوع تردید در تصمیم گیری خواهید شد.

لیلا برایت می‌گوید اگر خواب ببینید که شانه‏‌اى خریده‏‌اید، به این ‏معنا است که در کارها موفق و پیروز می‌شوید.

تعبیر خواب شانه شکسته از نگاه مطیعی تهرانی

اگر شانه ای در خواب ببینید که دنده‌هایش شکسته زیان می‌بینید و تسلسل و توالی کارهایتان از دست می‌رود.

یک دیدگاه در “تعبیر خواب شانه کردن مو از نگاه معبران مختلف”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *