تعبیر خواب خر با رنگ های مختلف

تعبیر دیدن خر در خواب، حضرت یوسف و دیگران

از آن‌جایی که این حیوان در زمان‌های قدیم بسیار مورد استفاده بوده است، دیدن خر در خواب و خرسواری در خواب را نشانه خوش‌یمنی می‌دانسته‌اند. تعبیر خواب خر و خرسواری معانی متفاوتی دارد. از نظر برخی معبران خر در خواب نشانه مرد احمق است که وارد زندگی شما می‌شود؛ برخی می‌گویند این مرد احمق وارد زندگی شما می‌شود با این که مانند یک الاغ در زندگی شما نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی برایتان ایجاد دردسر می‌کند. خر درخواب همان خریت فرد نادان خواهد بود. پس دیدن خر سواری در خواب می‌تواند هم برای شما خوب باشد و هم به تعبیری سختی بیاورد. در ادامه در مورد خرسواری در خواب بیشتر می‌خوانید.

خر یا الاغ از جمله حیواناتی است که در دوران گذشته زیاد از آن بهره می‌بردند؛ به همین دلیل دیدن آن از نگاه معبران مختلف به خوش‌یمنی معروف است. در مقاله زیر تعبیرخواب دیدن خر یا الاغ را در خواب می‌خوانید. خر یا الاغ را به رنگ‌های مختلف در خواب دیدن معانی متفاوتی دارد. مطیعی تهرانی گفته است خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.

دیدن خر حامله (باردار) در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گفته است: خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلما خوب است و نمی‌تواند بد باشد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.

دیدن چند خر در طویله

چنان‌چه در خواب ببینید که در طویله‌ای هستید که چندین خر آن‌جا است در آینده‌ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.

دیدن خر در حال دویدن و فرار کردن

اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.

از نظر حضرت دانیال (ع) تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی است و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب خریدن خر یا الاغ

اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانه تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.

اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.

دیدن خر ماده در خواب

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.

تعبیر مردن خر یا الاغ در خواب

اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

دیدن دزدیده شدن خر در خواب

اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.

دیدن آمیزش با خر در خواب

اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.

دیدن خواب خر ناشناس

جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.

تعبیر خواب خر از نگاه امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند تعبیرهای خر عبارت‌اند از:

 • بخت
 • کامیابی و بهره‌مندی
 • فرمانروائی
 • مال
 • زن
 • شادی
 • عزت
 • اقبال
 • بزرگی
 • درجه و رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خریدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌

جابرمغربی می‌گوید اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد. اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب سوار شدن خر

امام صادق (ع) می‌فرمایند که تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:

 • بخت و اقبال
 • کامیابی و بهره‌مندی
 • مرتبه
 • فرمانروایی

تعبیر سوار شدن خر با رنگ‌های مختلف

ابن سیرین تعبیر سوار شدن خر با رنگ‌های مختلف را در زیر می‌بینید.

خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.

خر سفید: به عزت و جاه دنیا می‌رسی.

خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.

خر زرد: بیمار می‌شوی.

تعبیر افتادن از خر یا مردن خر

اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از دنیا خواهی رفت.

اگر ببینی از خر افتاده‌ای، فقیر می‌شوی.

اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.

تعبیر خواب سوار خر دیگری شدن

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می‌گوید تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری. اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.

تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.

اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.

اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

تعبیر خواب خر به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.

اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.

اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.

اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.

اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.

خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.

اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید

اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.

اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.

اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.

دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.

اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.

اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.

دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.

تعبیر خواب خر به روایت لوک اویتنهاو

خر که می‌دود: خبر است.

سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری است.

خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید.

خری که عرعرمی‌کند: تلاش بیهوده می‌کنید.

غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید.

کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید.

منبع: ستاره

۲ دیدگاه در “تعبیر دیدن خر در خواب، حضرت یوسف و دیگران”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *