غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب خیانت کردن

دیدن این خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما به شدت به او وابسته هستید و از لحاظ عاطفی نمی‌توانید دوری او را تحمل کنید. از طرفی این خواب می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که شما به کسی بجز عشقتان وابسته شده اید و احتمال دارد