کار کمتر نتیجه بیشتر

کمتر کار کنید، بیشتر نتیجه بگیرید

کمتر کار کنید، بیشتر نتیجه بگیرید بگذارید صادق باشیم، این روز‌ها همه‌ی ما شدیداً غرق کار شدیم. این قضیه برای کارآفرین‌ها با وضوح بالا‌تری دیده می‌شود. در عصر ارتباطات تمرکز کردن روی هدف برای ما مشکل‌تر شده‌، زیرا روزانه مبایل‌مان بار‌ها با صدا‌های مختلف خود، ما را فرامی‌خواند. قبل از…