اعتراض به نتایج دانشگاه پیام نور

نحوه اعتراض به نتیجه امتحان دانشگاه پیام نور

دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور در فصل امتحانات پایان ترم اول قرار دارند و یک مسئله مهم برای همه دانشجویان، شیوه اعتراض به نتایج امتحان است. دانشجویان به دنبال مکانیزمی بهینه برای اعتراض به نتایج امتحانات هستند و می‌خواهند راهی برای ارتباط با اساتید بیابند. در خصوص دانشگاه پیام نور نیز،…