تعبیر خواب ها

تعبیر خواب مرده یا مردن

اگر در خواب مردن خود یا مردن اقوام نزدیک مانند پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر را دیده‌اید حتما آشفته شده‌اید و فکر کرده‎اید که قرار است خدای نکرده به زودی از دستشان بدهید. قبل از خواندن تعابیر خواب معبران مختلف در مورد مردن و دیدن مرده در خواب، خوب است بدانید تعبیر خواب نزد خود فرد است و بهتر است همیشه خواب خود را تعبیر به خیر و نیکی کنید که همان خواهد شد ان‌شاءالله. برای

تعبیر خواب مردن خودم یا مردن اقوام نزدیک

اگر خواب ببینید خود شما مرده اید یا از اقوام شما کسی مرده است، تعبیرش طول عمر شما یا آن‌ها خواهد بود. گفته شده مرده دوست و مهمان است. اگر در خواب مرده ای را ببینید، دوستی را ملاقات می کنید یا مهمانی برای شما می رسد. اگر کسی در خواب ببیند که مرده بود و سپس زنده شد، دلیل این است که از گناه توبه می‌کند و عمرش دراز است. اگر ببیند که او را در تابوت نهادند و مردم از پیش و پس او می رفتند، دلیل بر بزرگی است.

اگر کسی در خواب دید که مرده‌ها با او به خوبی صحبت می‎کنند و خوشحالند، آن شخص نزد خداوند متعال وضع خوبی دارد. ولی اگر به او سخنان زشت و ناخوشایند می‌گویند، تعبیر آن به عکس است. اگر ببیند که درمیان گورستان بود، دلیل که با جاهلان سفر کند.

اگر مرده را در لباس خوب و چهره شاد ببینید هم برای بیننده خواب خوب است و هم این که روح مرده در آرامش به سر می برد. اگر مرده در لباس ژنده و پاره و چهره اش عبوس و گرفته باشد، غم و ناراحتی برایشان پیش خواهد آمد. اگر مرده در این حالت چیزی به شما بدهد خوب است ولی اگر چیزی از شما بگیرد و ببرد خوب نیست. اگر مرده شما را دعوت کند و شما همراه او بروید خوب نیست.

اگر در خواب ببینید کسی که مرده است، آمد و کنار شما نشست خوب است ولی اگر مرده شما را دعوت کرد و نزد خود نشاند خوب نیست و اگر دست بر گردن شما افکند بدتر است. اگر کسی در خواب ببیند لباس خود را به مرده می‌دهد خوب نیست و نشان آن است که سلامتی‌اش به خطر می‌افتد و زیان می‌بیند و به آبرویش لطمه می‎خورد. اگر بر عکس آن را خواب ببیند از مرده لباس می‌گیرد خوب است چرا که حرمت و عزت و احترام و آبرو به دست می‌آورد.

تعبیر خواب بوسیدن مرده

اگر کسی خواب ببیند مرده ای را می‌بوسد، نشانه طول عمر و دوری از مرده است. اگر ببیند که کسی که مرده پیشانی شما را بوسید، نشانه آرامش روح آن مرده است و این‌که او برای شما دعای خیر می‌فرستد و از افکار و رفتار شما راضی است.

تعبیر خواب هدیه گرفتن از مرده

هدیه گرفتن از مرده تعبیری نیکو داشته و به معنای افزایش رزق و روزی شما و زیاد شدن ثروت و مال شما است. اگر خواب ببینید مرده‌ای به شما اتومبیلی هدیه داد، کنترل زندگی تان را بهتر از قبل به دست خواهید گرفت و این خود شما خواهید بود که برای زندگی خود و روشی که دوست دارید زندگی کنید تصمیم خواهید گرفت.

تعبیر خواب غذا دادن به مرده

غذا دادن به مرده بیشتر به این معنی است که آن شخص از شما خیرات و نذورات می خواهد و اگر ببینید که به مرده ای غذا می‌دهید، دعای خیر شما به او رسیده و اگر او بگوید به من فلان غذا را بده، در بیداری باید برای شادی روح او، به شخص فقیری آن نوع از غذا را بدهید تا ثواب آن به روح مرده‌ای که در خواب دیده‌اید، برسد.

تعبیر خواب مرده دوباره بمیرد 

اگر کسی خواب ببیند که مرده‌ای، دوباره مرد، امر و موردی پیش می‌آید که آن مرده از یاد عموم و بازماندگان خود رفته و گویا به فراموشی سپرده شده است. همچنین بازماندگان آن مرده، ممکن است دست به کاری بزنند که گناه محسوب شود و این دوباره مردن آن مرده، به معنای ناراحتی و عذاب فکری آن مرحوم است. ابراهیم کرمانی معتقد است که اگر مرده‌ای در خواب دوباره بمرد، ممکن است که بیماری خطرناکی فرزند آن مرده را دربربگیرد که خطر مرگ او را تهدید کند. در این صورت باید با صدقات دفع بلا نمود.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب مرده را برهنه دیدن

اگر کسی خواب ببیند که مرده‌ای کاملا برهنه است، تعبیر آن این است که در دنیا کسانی هستند که از اعمال آن مرده راضی نبوده و از او بدگویی و غیبت می‌کنند و آبروی او را می برند. در این صورت برای شادی روح آن مرحوم باید خیرات و صدقات دهید تا خداوند روح او را تسلی دهد و در آرامش نگه‌ دارد.

تعبیر خواب مردن مادر

اگر کسی خواب ببیند که مادر او مرده است، عمر مادرش دراز خواهد بود. در کل اگر خواب ببینید که کسی مرده است عمر او طولانی خواهد بود و علاوه بر این روش زندگی او به صورتی عوض خواهد شد که گویا زندگی نو و جدیدی را آغاز خواهد کرد.

تعبیر خواب دادن خبر مرگ یک زنده به او

اگر خواب ببینید که کسی به شما می‌گوید در فلان تاریخ شما خواهید مرد، در این خواب، تعبیر به مرگ بیننده خواب معنی نخواهد شد. بلکه تعبیر خواب این است که بیننده خواب، در آن تاریخ و یا حوالی آن زمان، شاهد تحولاتی در زندگی خواهد بود که گویا زندگی نو و دوباره‌ای شامل حال او خواهد شد. این خواب تعبیرش چنین است که گویا بیننده خواب، زندگی نویی را آغاز خواهد کرد که با گذشته او کاملا متفاوت خواهد بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: «اگر فردی دید مرده او را در کنار گرفت، دلیل تندرستی است. اگر مرده را از اهل خود شادمانه ببیند، تاویلش به خلاف این است. اگر دید مرده از اهل او با وی مناظره کرد یا روی از وی بگردانید، دلیل است وصیتی که کرده بود به جای نیاورده است.
اگر ببیند که مرده خندان پیش او آمد، دلیل که کافر مرده بود. اگر دید مرده در نماز بود، دلیل که آن مرده در دنیا استغفار بسیار کرده است. اگر دید مرده زنده شد و معروف هم است، دلیل مال است. اگر پادشاهی این خواب ببیند، دلیل که علم و حکمت آموزد و از شغلی که طمع بریده بود باز یابد.»

دیدن کفن مرده در خواب بر سه وجه است:

  1. مال
  2. ظاهر شدن مشکل
  3. فساد دین

محمد ابن سیرین می‌گوید: هر که می‌خواهد بداند که حال او نزد حق تعالی چگونه است، احتیاط کند که حال او نزدیک مردگان چگونه است. اگر ببیند که مردگان وی را بشارت دادند و با او سخن گفتند، دلیل که حال او نزد حق تعالی نیکو است. اگر با وی سخنان ناخوش گفتند به خلاف این است. اگر کسی مرده را دید و از او پرسید که تو مرده بودی و او گوید که من زنده‌ام، دلیل که احوال مرده در آن جهان مرده در آن نیکو باشد و حق از وی خشنود است.

اگر دید جامه خود به مرده داد، دلیل غم و اندوه است. اگر دید مرده ای قرآن یا کتاب فقه به او داد، دلیل بر توفیق یافتن طاعت است. اگر ببیند مرده ای جامه می فروخت، دلیل که از آن نوع جامه گران شود. اگر در خواب مرده را نالان دید، دلیل که آن مرده بدکردار بوده در دنیا. اگر دید مرده از درد سر می نالید، دلیل که در دنیا با مردم تکبر کرده باشد. اگر دید مرده از درد چشم می نالید، دلیل که غیبت مردم باشد. اگر دید از درد دندان می نالید، دلیل که فحش بسیار به مردم داده باشد اگر از پهلو می نالید، دلیل که با زنانِ بدکردار بوده باشد.

اگر از درد شکم می نالید، دلیل که حرام خورده باشد. اگر ببیند مرده جامه‌های نیک پوشیده بود، دلیل که باایمان از دنیا رفته است. اگر مرده را با جامه‌های سفید ببیند، دلیل که در آخرت حال او نیکو است. اگر مرده را با جامه‌های سیاه ببیند به خلاف این است و جامه زرد و کبود، دلیل معصیت است. اگر مرده را جامه پوشانید، دلیل که اجلش نزدیک است.

جابر مغربی می گوید: دیدن مرگ در خواب، دلیل بر راحت بودن مومن و عذاب کافر است و هر چند جان کندن خود را در خواب معتبر ببیند، دلیل که عذاب او سخت تر است. اگر ببیند که بمرد و او را بشستند، دلیل که در دین خود ثابت است.

ابراهیم کرمانی گفته است: اگر ببیند که بمرد و او را بر تابوت نهادند و خلق از پی او می رفتند، بزرگی یابد. اگر دید او مرده را بر پشت گرفته بود و می برد، دلیل مال حرام است. اگر ببیند زنده بمرد و دیگر بار زنده شد به غایت نیکو است. اگر مرده را ببیند که دوباره بمرد، دلیل که فرزندش بمیرد. اگر ببیند فرزندش بمیرد، دلیل که توانگر شود و بعضی گویند از شر دشمن ایمن شود.

اگر ببیند مادر و پدر او بمردند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر زنی آبستن ببیند بمرد و او را بشستند، دلیل که او را پسر آید. اگر ببیند بمرد و او را بر تابوت نهادند به تاویل نیکو باشد. اگر دفنش کردند بد است. اگر پدر مرده خود را با جامه‌های نیکو دید و خرم، دلیل که کارش ساخته و دولتش زیاد شود. اگر زن مرده خود را ببیند، دلیل که درویش شود. اگر پسر مرده خود را دید، دلیل که از غم برهد. اگر زنی ببیند پسر مرده او زنده شد، دلیل که غایبش از سفر باز آید.

اگر ببیند کفن مرده‌ای معروف بکند، دلیل که در دنیا راه آن مرده را دنبال خواهد کرد، اگر عالم بوده باشد به علم، اگر مال دار به مال. اگر ببیند خواست کفن مرده بکند و مرده را در گور زنده دید، دلیل که آن مرده دیندار است. اگر ببیند مرده را کفن کرد، دلیل که از خویشان مرده یکی را کفن کند.

لوک اویتنهاو گفته است: مردن در خواب تعبیرش قول‌های پوچ و واهی زیاد است. دیدن کسانی که در حال مرگ هستند تعبیرش رسیدن شادی، زنده شدن مرده تعبیرش سپری کردن نوعی زندگی بی‌برنامه است. تمایل به مردن تعبیرش نشانه سلامتی است.

حضرت دانیال می گوید: اگر ببیند مرده او را چیزی داد از متاع دنیا، تعبیرش منفعتی است از جایی که امید ندارد. اگر دید مرده چیزی خوردنی به وی داد، دلیل که روزی حلال یابد.

۲ دیدگاه در “تعبیر خواب مرده یا مردن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *