دیدن ماهی در خواب

تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران مختلف

ماهی در خواب تعابیر مختلفی دارد. ماهی ممکن است به شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود. اگر در خواب ماهیگیری می‌کنید یا ماهی می‌خورید یا ماهی می‌فروشید بهتر است مقاله زیر را بخوانید تا در مورد تعابیر مختلف از دیدگاه معبران متفاوت بشتر بدانید.

تعبیر خواب ماهی از یوسف نبی

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب ماهی گوید: «دیدن ماهی روزی است.»

تعبیر خواب ماهی به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر در خواب ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند.

دیدن ماهی در خواب از دیدگاه جابر مغربی

دیدن ماهی تازه در خواب به معنای غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر خواب بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید.

اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر خواب دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند.

دیدن ماهی در خواب از نگاه آنلی بیتون

۱ـ دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را، مورد محبت و لطف خود قرار می دهند.

۲ـ دیدن ماهی مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر اتفاق درد آوری ثروت و قدرت خود را از دست می دهید.

 ۳ـ اگر دختری خواب ماهی ببیند، نشانه آن است که همسری زیبا و با استعداد به دست خواهد آورد.

۴ـ اگر خواب ببینید گربه ماهی صید می کنید، نشانه آن است که نقشه های دشمنان شما را پریشان می‌کند، اما حضور ذهن و اقبال به شما کمک می کند تا از دام آنها بگریزید.

۵ـ اگر در خواب برای گرفتن ماهی به آب بزنید ، نشانه آن است که با توانایی و شهامت ثروتی به دست می آورید.

 ۶ـ خواب ماهیگیری، نشانه کسب قدرت و علم اقتصاد است. اما اگر در هنگام ماهیگیری چیزی صید نکنید، نشانه آن است که تلاش‌های شما برای یافتن افتخار و ثروت بی حاصل است.

۷ـ خوردن ماهی در خواب، نشانه روابط دوستانه و پایدار است.

تعبیر خواب ماهی  به روایت حضرت دانیال

دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر خواب دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر خواب بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد.

تعبیر خواب ماهی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد.

اگر در خواب ببینید جایی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده‌اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید , که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد, ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند، تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از, طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد.

بیشتر بخوانید:

اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می‌گوید، چیزهایی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن‌، نشان بیماری و حبس و محکومیت است.

ماهی سفید بخت و اقبال است، ماهی زرد طلایی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است. اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز، موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذایی بخورید، به نعمت می رسید.

معنی خوردن ماهی شور در خواب

اگر در خواب ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید.

تعبیر خواب ماهی به روایت امام جعفر صادق

دیدن ماهی بر شش و جه است.

اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی

نظر لوک اویتنهاو درباره خواب ماهی دیدن

ماهیگیری: سود زیاد ماهیهای بزرگ: رضایت ماهیهای کوچک: شکست ماهی‌های مرده: ناراحتی پختن آن‌ها: داشتن خانه با سامان خریدن آن: اطلاعات غلط ماهی‌های قرمز: ازدواج با یک فرد ثروتمند.

۷ دیدگاه در “تعبیر خواب ماهی از دیدگاه معبران مختلف”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *