غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب غرق شدن

اگر می‌خواهیدبدانید غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد، درادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب غرق شدن، تعبیر خواب غرق شدن در دریا، تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه، تعبیر خواب غرق شدن همسر و … خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب غرق شدن

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره‌ی تعبیر خواب غرق شدن می‌فرمایند:

دیدن غرق شدن به خواب بر چهار و جه است.

مال بسیار.

بخت واقبال درکارها.

صحبت وهمنشینی با مردم بی مذهب.

منفعت.

جابر مغربی تعبیر خواب غرق شدن در آب و مردن را غرق شدن در شغل دنیا می‌داند.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب فرو رفتن در آب و نجات پیدا کردن می‌گوید: اگر بیند آب او را فرو برد و باز او را بالا آورد. دلیل که کار دنیا که به دست آورده بگذارد و راه آخرت گزیند. اگر بیند ملکی یا حیوانی از او غرق شد، دلیل که از کاری فرو ماند و عاقبت رهایی یابد.

لوک اویتنهاو، تعبیر خواب غرق شدن یا فرو رفتن در آب را بدبختی می‌داند.

تعبیر خواب در حال غرق شدن بودن در نظر لوک اویتنهاو، رخ دادن اتفاقی بزرگ است.

لوک اویتنهاو غرق شدن در خواب را نشانه از دست دادن یک خوشبختی بزرگ و یا ازدواج بدن می‌داند.

تعبیر خواب دیدن غرق شدن کسی در نگاه لوک اویتنهاو، سود است.

تعبیر خواب غرق شدن در نظر آنلی بیتون، زیان مالی است؛ اما، اگر فرد خود را در حین غرق شدن نجات دهد، یعنی از جایگاه فعلی‌اش به شهرت و ثروت می‌رسد.

تعبیر خواب تلاش برای نجات کسی از غرق شدن، در نگاه آنلی بیتون، نشانه‌ی آن است که به دوست خود برای رسیدن به جایگاهی درخور تلاش خواهیدکرد.

تعبیر خواب غرق شدن در دریا

کتاب نفایس الفنون، تعبیر خواب غرق شدن در دریا و مردن و بالا آمدن روی آب را نشانه غرق شدن و حرص در کار دنیا می‌داند. تعبیر خواب غرق شدن و بیرون آمدن از دریا به گفته‌ی کتاب نفایس الفنون خلاصی پیدا کردن از کار دنیا است.

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب غرق شدن در دریا می‌گوید: اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می‌شوید.

 لوک اویتنهاو، تعبیر خواب غرق شدن در دریا را بدبختی می‌داند که خودمان مسبب آنیم.

محمدبن سیرین، تعبیر خواب غرق شدن در دریا و مردن را نشانه‌ی آن می‌داند که پادشاه او را به هلاکت می‌رساند.

تعبیر خواب غرق شدن در دریا از نظر حضرت یوسف (ع)، نعمت است.

تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب غرق شدن در دریاچه می‌گوید: اگر خواب ببینید زوج جوانی به قایق بر دریاچه ای می‌رانند و قایقشان ناگهان در آستانه خطر غرق شدن قرار می‌گیرد ولی آن دو می‌توانند به گونه ای خود را نجات دهند، نشانه آن است که دوستی در حق شما مرتکب خطایی می‌شود. اما با رفتار پسندیده خود می‌تواند بار دیگر دل شما را به دست بیاورد.

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین، تعبیر خواب غرق شدن در رود را نشانه‌ی آن می‌داند که تا زمان مرگ فرد از غم رها خواهدشد. هر چقدر رود بزرگتر و صاف‌تر باشد، فرد بزرگوارتر است و منزلت و دیانت بهتری دارد.

تعبیر خواب غرق شدن همسر

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب غرق شدن همسر می‌گوید: اگر زنی خواب ببیند شوهرش در آب‌ها غرق می‌شود، نشانه آن است که از مرگ کسی عزادار خواهدشد.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *