سیل در خواب

تعبیر خواب سیل در نگاه معبران مختلف

سیل و آب خروشان در خواب به طور کلی به معنی یک تشویش و مشغولیت ذهنی است. تعبیر خواب‌های متفاوت از جمله دیدن سیل را می‌توانید در رازینه بخوانید. سیل در نگاه معبران مختلف تعابیر متفاوتی دارد که در این مقاله توجه شما را به آن جلب می‌کنیم.

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه ابن سیرین

دیدن سیل در خواب دلیل بر دشمنی بزرگ و یا پادشاهی ظالم است. اگر فردی در خواب ببیند با سیل در کوشش است دلیل بر این است که با دشمنی در افتاده است. اگر فردی در خواب ببیند از سیل بیرون آمده است نشانه این است که بر دشمن ظفر می یابد. دیدن سیل در خواب در ملک سرد سیر نشانه غم و اندوه است و دیدن سیل در خواب در ملک گرمسیر نشانه شادی و منفعت است. اگر فردی در خواب ببیند که سیل به کوچه و یا به خانه در شده است دلیل بر گشایش است.

تعبیر دیدن خواب سیل از دیدگاه جابر مغربی

اگر فردی در خواب ببیند سیل در مکانی خرابی ایجاد کرده است نشانه این است که مردم آن مکان از پادشاه به منفعت می رسند.

تعبیر خواب سیل از دیدگاه امام صادق (ع)

دیدن سیل در خواب بر ۴ وجه اشاره دارد:

  • دشمنی بزرگ
  • فتنه و بلا
  • پادشاهی ستمگر
  • لشکر غالب و پیروز

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

اگر فردی در خواب ببیند سیل حادث شده است یعنی در زندگی آینده او اتفاقی سهمگین و بزرگ می افتد که خطر آفرین است و این اتفاق نمی تواند از هیچ جهتی مفید و خوب باشد. اگر فردی در خواب ببیند که در سیل هست و آب به سوی او می آید یعنی حادثه ای او را در برمی گیرد. اگر فردی در خواب ببیند که سیل او را فرا گرفت و دستان او به جایی استوار است و آب نمی تواند او را با خود ببرد مهابت خطر برای او کمتر است.

اگر فردی در خواب ببیند دور از جریان سیل ایستاده است و از مکانی امن به سیل نگاه می کند از گزند حادثه ها در امان می ماند. اگر فردی در خواب ببیند سیل جاری شده است و آب روان شده روشن است و ماهی در آب شنا می کند حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد ولی این حادثه نیک فرجام است. هر چقدر آب سیل کثیف و گل آلود باشد غم و اندوه حاصله از وقوع حادثه بیشتر است.

اگر فردی در خواب ببیند سیل جاری شده است و او در مکانی امن ایستاده است ولی سیل منطقه ای را که خانه فرد خواب ببینده در آن واقع است ویران کرده است نشانه این است که به علت همان حادثه بزرگ دگرگونی بزرگی بوجود می آید و اهالی آن منطقه و شما زیان می بینید. اگر فردی در خواب ببیند سیل جایی را خراب نکرد و او در خواب بیمناک ویرانگری بود زیانی نمی بیند.

اگر فردی در خواب ببیند سیل بدون خروش و بدون اینکه بترسد وارد خانه اش شده است سودی عایدش می شود ولی اگر سیل با خشم و خروش وارد خانه اش شود نیکو نیست و اگر فرد خواب ببینده بترسد و بگریزد در حالی که سیل به او کاری نداشته باشد باز هم تعبیر خواب سیل نیکو نیست.

اگر آب روان شده صاف و روشن باشد اما سیل صدا داشته باشد تعبیر خواب سیل خوب نیست. شنیدن صدای سیل برای فرد خواب ببینده نشانه این است که وی در معرض خطر رنج و غم قرار می گیرد.

تعبیر دیدن سیل در خواب از دیدگاه آنلی بیتون

اگر فردی در خواب ببیند سیل قسمتی از شهر را نابود کرده است نشانه این است که بیمار می شود و در حرفه خود زیاد می بیند و علاوه بر این در هنگام ازدواجش حوادثی باعث اغتشاش و ایجاد هرج و مرج می شود که او را اندوهگین می کند. دیدن سیل در خواب دلالت بر این دارد که به زودی اضطراب و نگرانی به طرف فرد خواب ببینده سرازیر می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *