پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب زالو

دیدن زالو و کرم در خواب چه معنی دارد؟ اگر در خواب دیده‌اید یک زالو را روی اندامتان می‌کشید، به این معنی است که بر دشمنتان پیروز خواهید شد. تعبیر دیدن زالو و کرم در زیر آورده شده است. زالو گفته شده است در واقع عیالی است که از مال او کم می‌کند. برای خواندن بیشتر در مورد تعبیر خواب کرم و زالو نظر معبران مختلف از جمله تعبیر خواب کرم و زالو از نظر حضرت یوسف را بخوانید.

خواب زالو از جمله خواب های رایجی است که تعبیرهای مختلفی از عالمان بزرگ و معبران تاریخ برای آن گفته شده است. اگر می خواهید بدانید تعبیر خواب زالو چیست در ادامه مطلب با پرشین استار همراه باشید.

تعبیر خواب خون مکیدن زالو

ابن سیرین گفته دیدن آن در خواب دشمن طماع است. اگر بیند زالو خون از اندام او می‌مکید، دلیل که دشمن بر او خیره گردد و بر قدر آن خون که خورده بود از مال او نقصان گردد.

تعبیر خواب کشتن زالو

ابن سیرین گفته اگر زالو را از اندام خود جدا ساخت و بکشت، دلیل است بر دشمن ظفر یابد.

تعبیر خواب خون مکیدن زالوهای زیاد

ابراهیم کرمانی گوید زالو عیالی است که مال دیگران خورد نه مال خود.

تعبیر خواب زالوهای زیاد اگر بیند که زالوی بسیار بر وی جمع شدند و خون او می‌مکیدند، دلیل است که به قدر آن خون از مال او نقصان شود و غمگین گردد.

تعبیر خواب زالو روی بدن و گلو

جابر مغربی می‌گوید تعبیر خواب زالو روی بدن: اگر بیند که زالو بر اندام وی بود، لیکن اندامش را نمی‌مکید و گزندی نمی‌کرد، دلیل است که ازدشمن هیچ گزندی به وی نرسد.

جابر مغربی می‌گوید اگر بیند زالو درگلوی او شد، دلیل که دشمن درخانه او بود و به قدر مضرتی که از زالو به او رسیده از دشمن مضرت بیند.

تعبیر خواب زالو چسبیده به اعضای بدن

منوچهر مطیعی گوید زالو در خواب‌های ما دشمن است و آن چنان دشمنی است که بدجوری پیله می‌کند و دست بردار نیست. چنان چه در خواب ببینید زالو به شکمتان چسبیده همسرتان با شما دشمنی می‌کند. اگر به دستتان چسبیده بود برادر یا فرزندتان به شما آسیب می‌رساند. چنان چه به پلک چشمتان چسبیده بود دخترتان به شما بد می‌کند. اگر ببینید که زالو در دهان شما است خودتان با خود دشمنی می‌کنید. اگر به پشتتان چسبیده بود از جانب دوستانتان زیان می‌بینید.

منبع: پرشین استار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *