تعبیر خواب رود و رودخانه

تعبیر خواب رودخانه زلال یا گل‌آلود

رودها و جریان آب بیان کننده احساسات ما هستند. در خواب هم باید آب و رودخانه نشانه نوع احساسات ما هستند. اگر آب روان و آرام است، شما نیز در درون آرام و شاد هستید. اگر در حال تلاطم و خروش است، همچنان درونی در وجودتان سرکشی می‌کند. رودخانه، آب زیاد، دریا یا… همه نشان از درون و احساسات شما هستند. در ادامه به نظرات معبران مختلف در مورد حالت‌های مختلف رودخانه توجه کنید.

تعبیر خواب رودخانه

محمدبن سیرین گوید که رود بزرگ در خواب، دیدن مردی بزرگوار است. اگر بیند در رود بزرگ صافی شد. دلیل که با مردی با دیانت پیوندد.

هر چند رود بزرگ‌تر و صاف‌تر بود، مرد بزرگوارتر و به منزلت و دیانت بهتر بود. اگر به خلاف این بیند، آن مرد ستمگر و فاسق تر بود.

حضرت دانیال می‌گوید که اگر بیند که آب رود زیاد شد، دلیل که مال وزیر زیاد شود.

حضرت امام جعفر صادق فرمایند که دیدن رود در خواب بر هفت وجه است:

  1. حج
  2. بزرگی و جاه (جاه ومقام)
  3. پادشاهی
  4. نعمت
  5. تجارت
  6. ریاست
  7. علم و ظفر بود (علم وپیروزی)

منوچهر مطیعی تهرانی گوید نفس رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب تنی در رودخانه انتفاع و بهره وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی.

تعبیر خواب رودخانه گل آلود

محمدبن سیرین گوید اگر بیند در رودی بزرگ شد که آبش تیره بود و در زیر وی گل گندیده بود، دلیل که با مردی ستمگر و بی دیانت پیوندد، به قدر تیرگی آب و از او غم و اندوه به وی رسد.

حضرت دانیال گوید اگر بیند که آب رود تیره و گندیده بود، دلیل که بیمار شود.

مطیعی تهرانی می‌گوید که اگر رودخانه ای دیدید که آب گل آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد.

آنلی بیتون نظرش این است که دیدن آب گل آلود رود در خواب نشانه آن است که به بیماری معده دچار خواهید شد و همچنین با طرح‌های پنهانی دشمنان.

تعبیر خواب رودخانه زلال و صاف

مطیعی تهرانی گفته است که اگر رودخانه ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شدو اگر در خواب دیدید رودخانه ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید.

اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشویید هم بهره‌مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید.

لوک اویتنهاو می‌گوید که رودخانه عریض و زلال نشانه خوشبختی زیاد در آینده است.

آنلی بیتون می‌گوید اگر خواب ببینید آب رود زلال و شفاف است، نشانه آن است که زندگی آسوده و دوستانی خوب در انتظار شماست.

تعبیر خواب غرق شدن در رودخانه

محمدبن سیرین گوید اگر ببیند که در رود غرق شد، دلیل کند که تا به وقت مرگ از غم رهائی بیابد.

مطیعی تهرانی غرق شدن در آب و غوطه خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند.

تعبیر خواب خوردن آب رودخانه

حضرت دانیال گوید اگر بیند که آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند. اگر بیند که رود خون گشته بود و می‌رفت، دلیل که در آن دیار خون ریختن عظیم بود، و در میان پادشاهان. اگر بیند از آن آب خون‌آلود همی خورد، دلیل که از بهر طمع به داوری پادشاه افتد.

تعبیر خواب رودخانه پر از ماهی

مطیعی تهرانی اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

آنلی بیتون می‌گوید دیدن ماهی در آب زلال و پاکیزه رودخانه، در خواب، علامت آن است که اشخاص قدرتمند و ثروتمند شما را مورد محبت و لطف خود قرار می‌دهند.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب شنا در رودخانه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • در رودخانه شنا کردن: خوش شانسی
  • عبور کردن از رودخانه بوسیله شنا: آرزوهای شما برآورده خواهند شد
  • افتادن و بوسیله آن برده شدن: شما شانس زیادی دارید

تعبیر خواب عبور از رودخانه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید اگر در آبی مانند رودخانه و نهر خروشان یا سیلابی که در مسیل و بستر محدودی روان است عبور کردید و به پایاب مقابل رسیدید از هول و هراس آفتی رهایی می‌یابید.

آنلی بیتون می‌گوید اگر دختری خواب ببیند با قایقی عرض رود را طی می‌کند، نشانه آن است که همسری شایسته خواهد یافت و زندگی او همراه با سعادت و خوشی خواهد بود.

اگر دختری خواب ببیند با قایقی از کنار رود می‌گذرد و مشغول جمع آوری سرخس‌ها و سبزه‌های کناره رود است، دلالت بر آن دارد که زندگی سرشار از لذت و خوشی نصیب او خواهد شد و به امتیازات اجتماعی دست خواهد یافت. اما اگر ببیند که با قایق از روی آبی گل آلود و تیره می‌گذرد، نشانه آن است که از مشکلات بسیار حیرت خواهد کرد و سختی خواهد کشید.

اگر خواب ببینید به هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب اجسادی مشاهده می‌کنید، نشانه آن است که در پی سعادت و لذت بردن از زندگی، ناراحتی و نومیدی شما را دربر خواهد گرفت.

منبع: ستاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *