تعبیر خواب چادر سر کردن

تعبیر خواب ازدواج و عروسی

تعبیر خواب ازدواج و عروسی به معنای احساس خودتان در مورد این امر استو ازدواج متحد شدن دو روح و دو جسم است و اگر خودتان نسبت به عروسی کردن و عروسی احساس مثبتی دارید، پس تعبیر خواب شما نیز تقریبا به همین معنی خواهد بود. فرزند که حاصل این ازدواج است، توانایی‌ها و ویژگی‌های خوبی دارد. پس به طور کلی خواب‌ها و تعابیر این‌ها قرار است به شما کمک کند تا در مسیر خود بهترین راه را انتخاب کنید.

 تعبیر خواب ازدواج و عروسی و شوهر در نگاه لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو معتقد است ازدواج یا عروسی به معنای رسیدن به هدف است و ازدواج کردن خود به معنای سود، خوشبختی، در برخی موارد می‌تواند به معنای اختلافات نیز باشد. دیدن شوهر در خواب امیدهای واهی را ندا می‌دهد. در کتاب‌هایی آمده است خواب ازدواج نشان از ایام خوش در پیش دارد. اگر ببینید در یک ازدواج شرکت می‌کنید یعنی منفعت‌های بزرگ مالی در انتظار شماست.

دیدن ازدواج با زن در خواب

دیدن زن در خواب به معنای درآمد خوب و پشت سرگذاشتن یک موقعیت مشکل به خیر و خوشی است.

در نگاه محمدبن سیرین اگر بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی‌اش زایل شود.

در نگاه ابراهیم کرمانی اگر ببینی جشن عروسی با چنگ و نی می‌باشد، تعبیرش مصیبت است.

تعبیر خواب ازدواج با کسی از نگاه معبرین غربی

اگر در خواب ببینید با کسی ازدواج کرده‌اید که او را دوست ندارید به این معناست که در مورد اهداف‌تان در زندگی نگران هستید. در واقع بازتابی از زندگی واقعی شما و نگرانی‌های شماست.

تعبیر خواب ازدواج با مرده از نظر ابن سیرین

اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید، دلیل که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.

اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.

اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.

اگر زن را بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد، دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، دلیل بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب ازدواج زن شوهردار از نظر ابراهیم کرمانی

اگر زن شوهردار در خواب بیند دیگر شوهری دارد و عروسی را ندید. دلیل بود بر شرف و عزت و زیادتی مال خواهد بود.

اگر بیند عروسی خواست کردن و عروسی را ندید و نشناخت، بیم مرگ او است. بعضی معبران نیز گفته‌اند شخصی بر دست او هلاک شود.

اگر بیند بیمار است و زنی مجهول خواست و یا کسی دید زن او شوهر کرد و آن شوهر را به خانه برد، دلیل که مالی بسیار از این ممر به شوهر آور سد.

اگر بیند زنی نابکار به زنی خواست و با وی جمع نشد، آن چه گفتم کمتر بود.

تعبیر خواب عقد کردن دختر به نظر جابر مغربی

اگر بیند دختری دوشیزه را به زنی کرد و دوشیزگی او را بستد، دلیل که اندر آن سال او را زنی یا کنیزکی حاصل شود و از پادشاه خیر و نیکی بیند. اگر بیند به حرام دوشیزگی دختری بستد، دلیل که مالی حرام بدست آورد.

اگر ببینید بین دو نفر خطبه عقد می‌خوانید، خیر و خوبی انجام می‌دهید و به همه احسان و نیکی می‌کنید و کارها را از روی مصلحت انجام خواهید داد.

تعبیر خواب عروس شدن از نظر آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند عروس شده است اما هیچ احساس خوشحالی نمی‌کند، علامت آن است که در زندگی به نومیدی دچار خواهد شد، و در امور عاطفی شکست خواهد خورد.

اگر دختری خواب ببیند با پیرمردی ازدواج می‌کند، علامت آن است که با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد. اما اگر خواب ببیند در هنگام جشن ازدواج مردی با لباس سیاه از مقابلش می‌گذرد و نگاه ملامت آمیزی به او می‌کند نشانه آن است که سردی بی تفاوتی یکی از دوستان او را ناامید می‌سازد.

تعبیر خواب ازدواج دیگران

آنلی بیتون می‌گوید که دیدن مراسم ازدواج دیگران در خواب با میهمانانی شادمان که لباس‌هایی زیبا بر تن کرده‌اند، علامت آن است که از زندگی لذت‌هایی عالی خواهید برد. اما اگر میهمانان لباس‌هایی سیاه بر تن کرده باشند، علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

اگر خواب ببینید با کسی پیمان ازدواج می‌بندید، نشانه آن است که خبرهایی ناگوار خواهید شنید.

تعبیر خواب جامع رازینه

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج کسی شرکت کرده‌اید، نشانه آن است که امور شغلی به طرز باور نکردنی امید بخش خواهد شد. و از فکر کردن به افراد مورد علاقه‌خود لذت زیادی خواهید برد.

اگر خواب ببینید در جشن ازدواج واقعه ای ناگوار رخ می‌دهد، علت آن است که به بیماری مبتلا خواهید شد. یا از مرگ یکی از اعضای خانواده خود رنج خواهید کشید.

تعبیر خواب پیشنهاد ازدواج

لیلا برایت می‌گوید اگر به شما پیشنهاد ازدواج شد، نشانه‌ی خوشبختی در زندگی است، شوهر کردن در خواب، نشانه‌ی رفاه مالی است و طلاق گرفتن، علامت آن است که مورد تهمت دیگران قرار خواهید گرفت.

ازدواج با افراد کشور دیگر

آنلی بیتون می‌گوید اگر خواب ببینید با فردی خارجی ازدواج می‌کنید، نشانه آن است که با دیگران به دعوا ومشاجره خواهید پرداخت.

تعبیر خواب ازدواج و عروسی در کتاب‌ها

به طور کلی معبران در مورد تعبیر خواب ازدواج و عروسی این چنین گفته‌اند:

ازدواج یکی از اعضاء فامیل: خصومت در خانواده

یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود

ازدواج خواهرتان: خطر بزرگ

ازدواج یک برادر: پول

ازدواج یک دختر باکره: احترام

ازدواج پسرتان: پول به دستتان می‌رسد.

ازدواج دخترتان: ثروت

در ازدواج یک بیوه شرکت می‌کنید: پول زیادی بدست می‌آورید.

منبع: ستاره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *