تشخیص نوع سرفه از روی صدا

صدای سرفه نوزادتان چه معنی دارد؟ قسمت اول

صدای خس خس یا لرزه در سرفه کودکتان مشاهده می کنید؟ هیچ می دانید هر کدام ازین صداها ممکن است نشان دهنده چه چیزی باشد؟ مشکل این جاست خود کودک شما نمی تواند بگوید دقیقا چه می خواهد بابت همین شما مجبورید در مواقع مختلف صداهای او را رمزگشایی کنید.…