پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب لوازم آرایشی و آرایش کردن

تفسیرگران رویا توضیحات و تذکرات دیگری را درباره دیدن ریمل و یا ریمل زدن در خواب بیان کرده‌اند که آشنایی با این گفته‌ها می‌تواند به بیننده خواب در درک خواب خود بیشتر کمک کند.