تعبیر خواب رود و رودخانه

تعبیر خواب رودخانه زلال یا گل‌آلود

حضرت دانیال گوید اگر بیند که آب رود همی خورد، دلیل که از وزیر عطا یابد اگر بیند آب رود سرد و خوش بود، دلیل که نوازش وزیر بکند.