تعبیر خواب خر با رنگ های مختلف

تعبیر دیدن خر در خواب، حضرت یوسف و دیگران

مطیعی تهرانی گفته است خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.