خونریزی غیرطبیعی رحم چه دلیلی دارد؟

به طور معمول خونریزی غیرطبیعی رحم یک بیماری موقت است و هنگامی که هورمون‌های جنسی تنظیم شوند خونریزی فروکش می‌کند.