تمیزکردن کتاب های قدیمی

روش‌های تمیز کردن کتاب‌های قدیمی

حتما تمیز کردن کتاب را در یک جهت انجام دهید. تمیزکاری کتاب در جهت ها متفاوت باعث می شود به بافت کتابتان آسیب برسد.