تعبیر خواب درس و مدرسه

تعبیر خواب دیدن مدرسه

دیدن گم کردن کتاب یا دیر رسیدن به کلاس درس در خواب آشفتگی اوضاع را نشان می‌دهد که با برنامه ریزی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد