پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب هدیه دادن و هدیه گرفتن

اگر در خواب مشاهده کنید که هدیه‌ی تولد دریافت می‌کنید، بیانگر آن است که روزهای خوشی در انتظار شما است.