غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب مهمانی رفتن/مهمانی گرفتن

اگر در خواب ببینید که در مهمانی فرد دیگری حاضر شده‌اید تعبیر آن است که افراد زیادی پیرامون شما وجود دارند که مراقب شما هستند و در حمایت کردن از شما به ویژه در مواقع لزوم تردید نمی‌کنند