تعبیر خواب پرتقال چیست

تعبیر خواب قرآن خواندن حضرت یوسف و دیگران

یوسف نبی علیه‌السلام می‌فرماید دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد. اگر در خواب بیند که آیه رحمت می‌خواند، دلیل بشارت است