غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب سرطان

این خواب علامت خوشایندی نیست و شاید نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن رابطه شما با یک نفر و جنگ و دعوا و بحث و درگیری با آن شخص باشد.