تعبیر خواب ماه

تعبیر خواب دیدن ماه

اگر ببینی ماه بدر (قرص کامل) شده و در خانه تو تابیده است، یـعـنـی اهل خانه از پادشاه سود و منفعت به دست می‌آورند.