غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب دزدیدن طلا – حضرت یوسف و دیگران

حضرت یوسف اما می‌گوید دیدن دزد در خواب فتنه است.