پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب جنگل

به گفته برخی معبران جنگل با تمام جزئیاتش در خواب نشان‌گر احساسات و تلاطمات درونی شماست.