غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب امتحان دادن و استرس داشتن

اگر در رویا به ساعت نگاه کردید و وقت امتحان تمام شده بود، شما احتمالا با ترس‌هایی غیر منتظره روبرو خواهید شد.