غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب افتادن و سقوط کردن

تعبیر خواب سقوط به طور کلی این خواب تعبیری منفی دارد ولی د مواردی نیز تعبیر خوبی دارد. اگر خواب افتادن را دیدید یا در خواب احساس کردید که در حال سقوط هستید، تعبیر آن است که برنامه‌ها و اهداف شما با شکست رو به رو خواهد شد و شما قادر نیستید که آن ها را به اتمام برسانید.