خواب خوب و افسردگی

دانشمندان ارتباط عصبی بین خواب بد و افسردگی را کشف کردند

مدت‌ها است پژوهشگران خواب نامناسب را با ایجاد افسردگی در ارتباط می‌دانند، اما دانشمندان اخیراً مکانیزم عصبی که این ارتباط را شکل می‌دهد، کشف کرده‌اند. این کشف می‌تواند به بهبود درمان در آینده کمک قابل توجهی بکند. پژوهشگران یک ارتباط قوی بین بخشی از قشر مخ که مسئول حافظه‌ی کوتاه…