روز بزرگداشت پزشک

روز بزرگداشت ابن سینا

در روز اول شهریور 359 در نزدیکی شهر بخارا، فرزندی از ازدواج عبدالله بلخی با ستاره بخارایی، متولد شد نام او را «حسین» گذاشتند؛ در میان القاب و کنیه های متعددی که به او نسبت داده اند باعث شده کمتر نام اصلی اش را بدانیم. نام اصلی پور سینا و…