معیارهای انتخاب همسر

معیارهای انتخاب همسر

هر فرد در طی زندگی عهد و پیمان‌های زیادی می‌بندد و با اشخاص متعددی رو به رو می‌شود. پیمان‌هایی که هر کدام شرایطی دارند و اشخاصی که بر زندگی او تاثیر می‌گذارند. میان همه‌ی این عهد و پیمان‌ها ازدواج جایگاه ویژه‌ای دارد و انتخاب همسر یکی از مهم‌ترین گزینش‌های هر…