دزد در خواب

مرجع تعبیر خواب دزد

تعبیر خواب دزد را با هم از نگاه معبران بزرگ معنی خواهیم کرد. ما در این‌جا کامل‌ترین مرجع تعبیر خواب دزد را در گردآورده‌ایم. برخی تعبیر خواب دزد را مهمان ناخوانده غریبه یا دوست یا مسافری است که به خواستگاری دختر خانه می‌آید.در این‌جا تعبیر خواب دزد شدن و دزد دیدن در نگاه بیشتر معبران می‌بینید.

تعبیر خواب دزدی کردن

اگر در خواب ببینیم که دزد پول‌های ما را غارت و چپاول کرد، از غم و غصه رهایی می‌یابیم. اگر ببینیم که پول‌های دیگری را می‌دزدند، آن شخص از اندوه رهایی می‌یابد. اگر چپاول به جز پول، ربودن وسایل آسایش یا کار کسی باشد، رسیدن ناراحتی به آن شخص تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب دزد ابن سیرین

محمد ابن سیرین گوید اگر ببیند مال و نعمت کسی را به تاراج برد، دلیل که آن کس را غم و اندوه و زیان رسد، به قدر آن که از وی برده بود.

جابر مغربی گوید اگر ببیند لشگر اسلام دیار کفر را غارت کردند، دلیل که کافران را مصیبت رسد. اگر بیند لشگر کفر دیار اسلام را غارت کردند، دلیل که اندوهی به اسلام رسد.

امام صادق (ع) می‌فرمایند دیدن غارت به خواب بر چهار وجه است:

  • جنگ کردن
  • زیان مال
  • غم و اندوه
  • نرخهای ارزان

تعبیر خواب دیدن دزد

به طور کلی، ترس ما از اینکه مبادا چیزی را از دست بدهیم یا آنچه را بدست آورده‌ایم از کفمان برود، آرزوهای ناشناخته، تمایل به گرفتن از مال دیگران و درگیری با اراده خودمان است.

از دست دادن چیزهایی که برایمان ارزشمند بوده‌اند. شاید به از دست رفتن زمان، انرژی و محبت ارزشمند شما به دلیل بی‌توجهی و بی احتیاطی شما و یا به دلیل روابط عاطفی شما با دیگران اشاره کند. شاید شما دزدی هستید که انرژی و زمان شخص دیگری را از او می‌گیرید. این تصویر در رویا همچنین ممکن است به احساس آزردگی یا خشم شما اشاره کند.

تعبیر خواب دزد گرفتن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید تعبیر خواب دزد یا دوست است یا مهمان است و یا مسافر و از این سه خارج نیست. در خواب‌های ما آنچه دزد می‌دزدد مهم نیست و هیچ تعبیری ندارد بلکه برداشت ما از تعبیر خواب دیدن دزد اهمیت دارد.

بیشتر بخوانید:

در علم تعبیر ترس نیز شادی است. یک صاحب خانه وقتی در خانه خویش با دزد رو به رو شود می‌ترسد بنابراین از دیدار یک دوست قطعا شاد و خوشحال می‌شود. اگر در خواب دیدید دزدی به خانه شما آمده مهمانی برای شما می‌رسد یا مسافری می‌آید. اگر مسافری در راه دور ندارید منتظر مهمان نا خوانده باشید. اگر به شما خبر دادند که دزد آمده از دوستی به شما خبر می‌رسد و یا نامه ای دریافت می‌کنید به هر حال در خواب دزد بد نیست بر خلاف بیداری که از دزد متنفریم.

تعبیر خواب دزدیده شدن توسط دزد سیاه یا سرخ

تعبیر خواب دزد نشانه بیماری، کمبود و یا ناراحتی جسمانی است.

اگر در خواب دزد سیاه پوستی را مشاهده کردید. شما از ناحیه صفرا رنج می‌برید.

اگر در خواب پوست دزد به رنگ سرخ بود بیماری مربوط به خون شخص بیننده خواب است.

یوسف نبی علیه السلام گوید تعبیر خواب دیدن دزد فتنه است.

مؤلف کتاب جامع بانک تعبیر خواب گوید که همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می‌شود به دنبال اشیا گران‌قیمت مانند طلا و از این قبیل می‌گردد. در خواب طلا معنی غم و اندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.

تعبیر خواب فرار کردن از دزد

آنلی بیتون می‌گوید که اگر خواب ببینید دزدها در جستجوی شما هستند، دلالت بر آن دارد که دشمنان خطرناکی با شما رقابت می‌کنند، در حشر و نشر خود با دیگران نهایت احتیاط را به خرج بدهید.

تعبیر خواب دزدی کردن از خانه

اگر خواب ببینید دزدی مشغول سرقت چیزی است، نشانه عقده‌ها و کمبودهای روانی و بداقبالی شماست.

اگر خواب ببینید متهم به دزدی چیزی شده‌اید، نشانه آن است که تعبیری خطا از رفتار شما می‌کنند و این امر باعث آزار شما می‌شود. اما بعد به این نکته پی خواهید برد، که این سوء تعبیر به نفع شما تمام خواهد شد.

اگر خواب ببینید کسی را متهم به دزدی کرده‌اند، علامت آن است که در اثر استدلالی شتاب‌زده باکسی درگیر خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزد هستید و مأموران در تعقیب شما هستند، نشانه آن است که درگیر روابط اجتماعی نامطلوبی خواهید شد.

اگر خواب ببینید دزدی را تعقیب می‌کنید یا او را دستگیر می‌سازید، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می‌شوید.

 تعبیر خواب گرفتن دزد در خانه

دیشب خواب دیدم دزدی را که در حال جمع آوری وسایل خونه بود غافلگیر کرد و دستگیر کردم چه تعبیری دارد؟ که البته در این زمینه چند استثنا وجود دارد که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت.

ابن سیرین می‌گوید اگر دزدی را در در حین دزدیدن و در منزل خود گرفتید دلیل بر افزایش روزی مال و نعمت است اگر کسی در خواب ببینید دزد به او آسیبی می‌رساند دلیل بر اینکه از یکی از خویشاوندان نزدیک خود ضربه خواهی خورد

کلیت تعبیر خواب حالات مختلف دزدیدن

تعبیر خواب دزد گرفتن این است که جمع صمیمی خانواده یا دوستان دوباره گرم خواهد شد.

تعبیر خواب دزد در حال فرار این است که خانواده یا یکی از دوستانتان کمی از شما دلخور شده اند.

اگر در خواب کسی به شما تهمت دزدی زد تعبیرش این هست که در بیداری در کارهایتان سست اراده هستید. سعی کنید اراده‌تان را بالاتر ببرید.

تعبیر خواب حمله کردن دزد و کتک خوردن از دزد این است که کادو یا سوغات یا خبر خوشی از خانواده یا دوستان به شما خواهد رسید.

تعبیر خواب دیدن دزد مسلح این خواهد بود که برای شما اتفاق عجیب و خوشایندی به زودی خواهد افتاد. پس دست از تلاش برندارید.

تعبیر خواب دزد در خیابان این خواهد بود که دوستی قدیمی را خواهید دید.

نظر ابن سیرین  در مورد تعبیر خواب دزد شدن خود

اگر دیدید که دزد شده‌اید این است که در دنیا حرص زیادی در مورد مال و منال و… می‌زنید یا در کارهایتان مسیری را اشتباه می‌پیمایید یا خدایی ناکرده ممکن است خواسته یا ناخواسته حرام وارد مال شما شده باشد.

محمدبن سیرین گوید اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، دلیل که برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند.

تعبیر خواب دزد زدن به مغازه در دیدگاه آنلی بیتون

اگر خواب ببینید دزد خانه یا محل کار شما را زده است، نشانه آن است که به شهرت اجتماعی شما حمله می‌شود و شما با شجاعت از حیثیت خود در مقابل دیگران دفاع خواهید کرد.

منبع: سمتک

یک دیدگاه در “مرجع تعبیر خواب دزد”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *