پرواز کردن در خواب

تعبیر خواب کفش_دیدن کفش در خواب نشانه چیست؟

اگر به تازگی در خواب کفش دیده‌اید و می‌خواهیدبدانید نظر معبران مختلف درباره‌ی تعبیر خواب کفش چیست، در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب کفش، تعبیر خواب کفش سیاه، تعبیر خواب کفش سفید، تعبیر خواب گم کردن کفش، تعبیر خواب به پا کردن کفش، تعبیر خواب باز بودن بند کفش و … خواهیم پرداخت.

تعبیر خواب کفش از نطر معبران اسلامی، زن است و آن هم نه به معنای جنث مؤنث؛ بلکه در معنای همسر. اگر زنی خواب کفش ببیند، این کفش به زندگی زناشویی (همسر) او تعبیر می‌شود.

تعبیر خواب کفش در کتاب تفسیر رویاها

کتاب تفسیر رویا‌ تعبیر خواب کفش را موقعیت فرد در زندگی، موقعیت فرد در زندگی، شخصیت فرد یا راهی که در زندگی برگزیده، شخصیت فرد که با رویارویی و گذشتن از موانع سخت رشد می‌کند، وضعیت فرد در راهی که در زندگی برگزیده و شیوه‌ای از زندگی می‌داند.

تعبیر خواب در آوردن کفش پشت سر گذاشتن گذشته و ترک کردن شغلی که مدت‌ها در آن مشغول به کار بوده‌اید، است.

 تعبیر خواب پا برهنه راه رفتن، اگر راه رفتن سخت باشد؛ نشانه‌ی آن است که در مسیر دشواری گام بر می‌دارید. علاوه‌براین پا برهنه راه رفتن در خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی رها کردن مسئولیت‌ها و وظایف روزمره و تمس با طبیعت نیز باشد.

تعبیر خواب کفش از نظر معبران اسلامی

محمدبن سیرین دیدن کفش درخواب را نشانه زن می‌داند.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر خواب کفش فرماید:

دیدن کفش درخواب بر هفت وجه بود.

زن.

خادم.

کنیزک.

قوت و نیرومندی.

معیشت.

مال.

سفر (مسافرت).

دیدن کفش درخواب، دلیل بر مردی بود که میراث قسمت کند.

 منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کفش می‌گوید:

اگر زن دارید و در خواب کفش ببینید خواب شما به همسرتان بر می‌گردد و نویی و کهنگی و رنج و راحت آن اشاره ای است به روابط بیننده خواب و همسرش.

اگر مردی در خواب ببیند کفش‌هایش لنگه به لنگه پوشیده از همسرش جدا می‌شود و چنانچه مرد مجردی این خواب را ببیند زنی کج خو و بد خلق نصیب او می‌شود.

اگر مردی در خواب ببیند کفش پایش را می زند با همسرش اختلاف پیدا می‌کند.

اگر ببیند کفش برای پایش کوچک شده همسرش از او تقاضائی می‌کند که قادر به بر آوردن آن نیست. اگر مردی در خواب ببیند کفشش سوراخ شده زنش به او خیانت می‌کند

اگر ببیند کفشش آن قدر فرسوده است که نمی‌تواند بپوشد همسرش بیمار می‌شود. این تعابیر برای زنان نیز هست با این تفاوت که کفش زن به زندگی خانوادگی او نیز اشاره می‌کند و تنها شوهرش مطرح نیست.

حضرت یوسف (ع)، تعبیر خواب کفش به پا کردن را نشان‌دهنده‌ی زن گرفتن می‌داند. یوسف نبی (ع)، در آوردن کفش در خواب را نیز نشانه طلاق دادن زن می‌داند.

تعبیر خواب کفش نو

ابن سیرین تعبیر خواب به پا کردن کفش نو را نشانه زن گرفتن و یا خریدن کنیز می‌داند.

منوچهر مطیعی تهرانی، معتقدر است اگر کسی ازدواج نکرده‌باشد و خواب ببیند کفش نو و جدید به پا می‌کند، ازدواج خواهدکرد.

تعبیر خواب کفش رنگی

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب کفش رنگی می‌گوید:

تعبیر خواب کفش سیاه: اگر درخواب کفش خود را سیه بیند، دلیل که آن زن توانگر بود.

تعبیر خواب کفش سبز: اگر کفش را سبز بیند، دلیل که آن زن مستوره بود.

تعبیر خواب کفش سرخ: اگر کفش را سرخ بیند، دلیل که آن زن معاشر بود.

تعبیر خواب کفش زرد: اگر زرد بیند، دلیل که آن زن بیمارگونه بود.

تعبیر خواب کفش از نظر معبران غربی

اتیانوس تعبیر خواب پوشیدن کفش مردانه برای یک زن را نشانه پسردار شدن او می‌داند.

آنلی بیتون تعبیر خواب داشتن کفش کثیف و پاره را نشانه‌ی آن می‌داند که فرد با رفتار ناآگاهانه و انتقادات غلط خود از سایرین، برای خود دشمنانی خواهد ساخت.

آنلی بیتون، واکس زدن کفش در خواب را نشانه‌ی آن می‌داند که امور زندگی شما به خوبی پیش خواهدرفت و اتفاق با اهمیتی، خشنودی شما را به همراه می‌آورد.

تعبیر خواب خریدن کفش‌های نو از نظر آنلی بیتون، تغییرات مفیدی است که در زندگی شما به وجود خواهدآمد. آنلی بیتون معتقد است اگر در خواب کفش‌های نو پای شما را بزند، دوستان هم‌کار و خوشگذران، شما را به تمسخر خواهندگرفت.

تعبیر خواب نبسته بودن بند‌های کفش، دعوا و مشاجره با دیگران است.

تعبیر خواب گم کردن کفش، طلاق و جدایی از همسر است.

اگر خواب ببینید شب هنگام کسی کفش‌های شما را به سرقت است، نشانه آن است که در کاری زیان خواهید کرد و در کار دیگری سود خواهیدبرد.

اگر دختری خواب ببیند کسی از کفش‌های او تعریف می‌کند، لازم است بیشتر مراقب افرادی باشد که تازه با آن‌ها آشنا شده‌است.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *