غرق شدن در خواب چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر

اگر به تازگی خواب کبوتر دیده‌اید و حالا می‌خواهیدبدانید، تعبیر خواب کبوتر چیست، در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید. در این متن به تعبیر خواب کبوتر سیاه، تعبیر خواب کبوتر قهوه‌ای، تعبیر خواب کبوتر قرمز، تعبیر خواب یاکریم، تعبیر خواب کبوتر خاکستری، تعبیر خواب کبوتر چاهی، تعبیر خواب کبوتر زخمی و … خواهیم‌پرداخت.

دیدن کبوتر در خواب چه تعبیری دارد ؟

کبوتر در اقوام و ملت‌های مختلف، نشانه عشق، صلح و دوستی است. وفاداری کبوتر به جفت، لانه و زادگاه خود مثال‌زدنی است. کبوتر پرنده‌ای اهلی است و حتی از دست صاحب خویش نیز دانه می‌گیرد. بسیاری از معبران اسلامی، دیدن کبوتر در خواب را نشانه‌ی خوبی دانسته‌اند و آن را نمادی از زن می‌دانند. امام صادق (ع) در جایی تعبیر خواب کبوتر را نامه از غایب می‌داند.

تعبیر خواب کبوتر (تعبیرگران اسلامی)

محمدبن سیرین، تعبیر خواب کبوتر را زن می‌داند و اگر در خواب کبوتری را بگیرید و یا کسی به شما کبوتری بدهد، با زنی ازداج خواهیدکرد. تعبیر خواب داشتن جوجه کبوتر‌های زیاد، سودی است که از طرف زن‌ها به شما می‌رسد. البته ممکن است به غم و اندوه نیز دچار شوید.

جابر مغربی تعبیر خواب کبوتر را برگشتن مسافر از سفر می‌داند. اگر در خواب کبوتران زیادی داشتید، صاحب فرزندان زیادی خواهیدشد و اگر زنی در خواب کبوتر ببیند، ازدواج کرده و صاحب فرزندان دختر خواهدشد.

مطیعی تهرانی دیدن کبوتران بر بام خانه در خواب را نشانه ثروتمند شدن می‌داند.

تعبیر خواب کبوتر از نظر امام صادق (ع) بر پنج وجه است:

زن.

کنیزک.

مال.

نامه که از غائب (غایبی) رسد.

ریاست

گویند دیدن هر کبوتری در خواب، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر

از نظر مطیعی تهرانی، تعبیر خواب دانه دادن به کبوتر، آشتی کردن با کسی است که در حال جاضر با او قهر هستید و این که اگر جوان هستید، عاشق خواهیدشد. اگر زنی که با شوهر خود قهر است، در خواب کبوتر ببیند، با شوهر خود آشتی خواهدکرد؛ مخصوصا، اگر کبوتر در حرم باشد. تعبیر خوا دانه دادن به کبوتران حرم بسیار نیکو است.

اگر دختری در خواب ببیند که به کبوتری دانه می‌دهد، ازدواج خواهدکرد و اگر پدری در خواب ببیند که به کبوتر دانه می‌دهد، به دختر خود جهاز داده و او را به خانه بخت می‌فرستد یا این که برای پسر خود زن می‌گیرد.

تعبیر خواب گوشت کبوتر

تعبیر خواب خوردن گوشت کبوتر از نظر محمد ابن سیرین، مصرف کردن مال و اموال زن است.

تعبیر خواب زدن کبوتر

محمد ابن سیرین زدن و انداختن کبوتر در خواب را نشانه از این می‌داند که شما زن خود را به دلیل حرفی که در حق او می‌گویند، رها خواهیدکرد.

تعبیر خواب کبوتر بازی

تعبیر خواب کبوتر بازی را کاری باطل می‌داند.

تعبیر خواب کبوتر سفید

از نظر منوچهر تهرانی، اگر محبوسی در خواب کبوتر سفید ببیند، آزاد خواهدشد و اگر بیماری خواب کبوتر سفید را ببیند، شفا می‌یابد. اگر وامداری این خواب را ببیند نیز، دینش را ادا خواهدکرد. کبوتر در خواب نشانه زن است و اگر دختر جوانی در خواب کبوتر سفید ببیند، شوهر مناسبی برای او پیدا خواهدشد. دیدن کبوتر در خواب تعبیر خوبی دارد؛ خصوصا، اگر کبوتر سفید باشد.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *