تعبیر خواب انواع باغ

تعبیر خواب باغ زیبا و باغ خشک

خواب باغ و زیبایی چه معنایی دارد؟ بعضی فکر می‌کنند دیدن زیبایی و باغ و طبیعت در خواب به معنی سرشار شدن از نعمات الهی در آن دنیاست و آن را به بهشت تعبیر می‌کنند. حال در رازینه ببینید معبران مختلف در این مورد چه نظری داشته‌اند. با‌غ‌ها با کم و کیف مختلف در خواب معنای متفاوتی ممکن است داشته باشد.

تعبیر خواب باغ در نگاه حضرت دانیال

تعبیر خواب باغ زن است. اگر کسی در خواب ببیند که از باغ خودش و یا باغی که به او هدیه داده‌اند میوه می‌خورد، تعبیرش زنی ثروتمند است.

تعبیر خواب باغ در دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب باغ بر هفت وجه است:

 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوش
 4. مال
 5. عزت و سر بلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

اگر کسی در خواب بیند که باغبانی می‌کرد، نشانه آن است که زنی ثروتمند می‌گیرد و به شغل او مشغول شود و با ایشان سازگاری و مدارا کند.

تعبیر خواب باغ  در نگاه لیلا برایت

تعبیر خواب باغ بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است که تعبیر دیدن خواب باغ همسایه نشانه خوشبختی است. دیدن باغ یک دوست در خواب نشانه آن است که دوره بدی شروع می شود.

تعبیر دیدن خواب باغ یکی از اعضا فامیل نشانه آنست که موفقیت در پیش است با این‌که شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست . اگر در خواب ببینید که به یک باغ رسیدگی می کنید نشانه پول است. اگر در خواب ببینید که در یک باغ قدم می‌زنید نشانه شادی است.

تعبیر خواب باغ در نگاه حضرت دانیال

تعبیر خواب باغ زن است. اگر کسی در خواب ببیند که از باغ خودش و یا باغی که به او هدیه داده‌اند میوه می‌خورد، تعبیرش زنی ثروتمند است.

حضرت دانیال گوید: « تعبیر خواب باغ سبز و خرم نشانه زنی توانگر و ثروتمند است و اگر در خواب از آن باغ میوه خورد نشانه آن است که از مال و نعمت آن زن بهره میابد. اگر کسی در خواب ببیند باغ را آب می داد، تعبیرش نزدیکی با زن خویش است. دیدن خواب باغ سرسبز و خرم که در آن ریحان کاشته بود و بوی آن به دماغ می رسید، نشانه آن است که فرزندش دلیر و دانا و خردمند است (بوی ریحان نشانه فرزند است).»

تعبیر خواب باغ در دیدگاه امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب باغ بر هفت وجه است:

 1. زن خوب
 2. فرزند نیک
 3. عیش خوش
 4. مال
 5. عزت و سر بلندی
 6. شادی
 7. کنیزک

تعبیر خواب باغ  در نگاه لیلا برایت

تعبیر خواب باغ بیانگر آشنایی با افراد جدید است. اگر خواب ببیند که در باغی مشغول کار هستید، دلالت بر داشتن لحظات خوب دارد. اگر خواب ببیند که مالک یک باغ میوه هستید، بیانگر به دست آوردن ثروت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است که تعبیر دیدن خواب باغ همسایه نشانه خوشبختی است. دیدن باغ یک دوست در خواب نشانه آن است که دوره بدی شروع می شود.

تعبیر دیدن خواب باغ یکی از اعضا فامیل نشانه آنست که موفقیت در پیش است با اینکه شرایط فعلی شما ابدا خوب نیست . اگر در خواب ببینید که به یک باغ رسیدگی می کنید نشانه پول است. اگر در خواب ببینید که در یک باغ قدم می‌زنید نشانه شادی است.

تعبیر خواب باغ در نگاه ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب باغ نشانه مردی است بزرگوار با مال و زیبایی. اگر در خواب ببیند از آن باغ میوه جمع می‌کرد و به خانه می‌برد ، تعبیرش منفعت است. اگر در خواب ببیند که در باغ، چوب برای آتش جمع می‌کرد، نشانه منفعت است. ( منفعتی که با زحمت حاصل شود )

تعبیر خواب باغ در نگاه جابرمغربی

تعبیر خواب باغ نشانه شغل مردان است (بسته به سبزی و یا خشکی باغ). اگر کسی در خواب ببیند که باغی ساخته و در آن درخت کاشته و درختانش میوه داده‌اند، نشانه آن است که هم مال، هم فرزند و هم زنی ثروتمند عایدش می‌شود.

تعبیر دیدن خواب باغ سبز و خرمی که از میوه آن می‌خورید نشانه منفعت است.

تعبیر خواب باغ در نگاه منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب قدم زدن و دیدن باغ نشانه زندگی سالم و خوب است و این نوع زندگی بدون وجود زن میسر نیست. به طور کلی خواب باغ خوب است مگر این که آن را ویران و سوخته ببینیم.

تعبیر خواب باغ سرسبز و خرم نشانه آن است که زنی زیبا و نجیب نصیب بیننده خواب خواهد شد ولی اگر او زن داشته باشد به فرزند تعبیر می شود و در غیر این صورت مال دنیا است.

اگر در خواب ببینید که از باغی سبز و خرم بیرون آمدید که با حسرت به پشت سر خود نگریستید تعبیر این خواب به شما میگوید از زنی با این خصوصیات که در زندگی شما هست دور می شوید.

تعبیر خواب باغ از دیدگاه آنلی بیتون

 تعبیر دیدن باغی پرگل با درختانی سبز در خواب، نشانه آرامش فکری بسیار و آسایش است. تعبیر دیدن خواب سبزیجات در باغ، علامت از دست دادن ثروت و آبرو است. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که به شهرت و شادی دست خواهد یافت.

اگر دختری خواب ببیند با نامزد خود در باغی پر از بوته‌های گل و گیاه قدم می زند، نشانه آن است که به شادمانی و ثروت دست خواهد یافت.

بیشتر بخوانید:

درکتاب سرزمین رویاها آمده است که تعبیر خواب باغ بهشت نشانه فرصت بسیار مناسب برای این‌که نقشه‌هایتان را دنبال کنید. تعبیر دیدن خواب یک باغ خیلی مرتب نشان آن است که امور مالی شما به خوبی پیش خواهند رفت. خواب باغ سبز و زیبا نشانه زیاد شدن مال شماست. تعبیر دیدن خواب باغ سبز و پر از درخت نشانه خوشبختی است. تعبیر خواب یک باغ سبز با گل‌های زیبا نشانه یک ازدواج سریع است.

تعبیر خواب باغ خشک از نگاه حضرت دانیال

تعبیر دیدن خواب باغ خشکی که برایش ناآشناست و برگ درختانش می‌ریخت، نشانه آن است که به او غم و اندوه خواهد رسید.

تعبیر خواب باغ خشک از نگاه جابر مغربی

خواب باغ خشک نشانه ظلم و ستم توانمندان به ضعیفان است. در کتاب سرزمین رویاها گفته شده است که تعبیر خواب باغ خشک و نامرتب نشانه آن است که یک خطر، پشت یک راز مخفی شده است. تعبیر خواب باغ خشکیده که در آن هیچ میوه و درختی دیده نمی‌شود نشانه آن است که یک مرگ نزدیک است. تعبیر خواب یک باغ به هم‌ریخته و کثیف نشانه بی‌پولی و فلاکت است.

یک دیدگاه در “تعبیر خواب باغ زیبا و باغ خشک”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *