دیدن آیینه در خواب چه معنایی دارد

تعبیر خواب آیینه_دیدن آیینه در خواب چه معنایی دارد؟

اگر به تازگی در خواب آیینه دیده‌اید و اکنون کنجکاو هستید تا بدانید تعبیر خواب آیینه چیست؛ پیشنهاد می‌کنیم در ادامه با رازینه‌مگ همراه باشید تا بدانید دیدن آیینه در خواب چه معنایی دارد.

تعبیر خواب آیینه از نظر محمدبن سیرین، جاه و ولایت است. آیینه دادن به فردی در خواب، نشانه آن است که مال و متاعتان را نزد فردی خواهیدگذاشت.

حضرت امام جعفر صادق (ع) درباره تعبیر دیدن آیینه در خواب، فرماید:

دیدن آیینه به خواب شش وجه بود.

زن

پسر

جاه و فرمان

یار و دوست

شریک

کار روشن

تعبیر خواب آیینه از نظر لوک اویتهام، خبر‌های ناخوشایند و شوم است.

منوچهر تهرانی تعبیردیدن آینه در خواب را دوست، همدم، یار و مونس فرد می‌داند.

اچ میلر، تعبیر خواب آیینه را شناخت بیشتر از خود می‌داند. او تعبیر خواب دیدن آیینه کدر و مات در روبه‌رو را نشانه‌ی این می‌داند که شما گام می‌کنید فرد بسیار خوب و با شخصیتی هستید.تعبیر خواب دستور دادن برای ساخت یک آیینه از نظر اچ‌ میلر، خیانت بزرگی است که در حال حاضر فردی دارد برای شما آن را تدارک می‌بیند.

کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب آیینه کوچک را خیانت می‌داند.

آنلی بیتون، معتقد است اگر زنی در خواب آیینه ببیند، به این معنا است که با صحنه‌های ناراحت‌کنند‌ه‌ای مواجه می‌شود.

تعبیر دیدن خود در آینه

ابن سیرین درباره تعبیر خواب دیدن خود در آینه گفته‌است: اگر بیند که در آیینه سیمین نگاه می‌کرد، دلیل که ازحرمت و جاه خویش کراهت بیند، زیرا که معبران آیینه سیمین را مکروه بینند و دانند.

ابراهیم کرمانی اعتقاد دارد اگر مردی در آیینه آهنین نگاه کند و زن او باردار باشد، فرزندش پسر بوده و در همه چیز مانند پدر خود خواهدبود.

اگر زنی در خواب ببیند که در آیینه نگاه می‌‌کند و حامله باشد، فرزندش دختری خواهدبود که در تمام چیزها مانند او است. اگر این خواب را زنی ببیند که باردار نیست؛ به این معنا است که شوهرش او را طلاق داده و با زن دیگری ازدواج می‌کند. آن زن نیز با مرد دیگری ازدواج خواهدکرد.

اگر پسری در خواب در آیینه نگاه کند، صاحب برادر می‌شود و اگر این خواب را دختری ببیند، خواهردار خواهدشد.

اگر پادشاهی در خواب ببیند که به آیینه نگاه می‌کند، عزل شده و فرد دیگری جایگزین او خواهدشد.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب دیدن آیینه برای دختر می‌فرمایند: اگر آینه را در خواب دختر بیند دلیل است شوهر خواهد و بر شوهر عزیز و گرامی بود.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی، نگاه کردن در آیینه خوب است و اگر فرد خود را در آیینه ببیند، خداوند به او فرزند پسر عطا خواهدکرد. اگر سن فرزنددار شدن او گذشته باشد، از طرف فرزندش به او خیر خواهد رسید و این فرزند غالبا پسر است. تعبیر خواب دادن آیینه به دیگری در خواب به این معنا است که شما اموالتان را خواهیدبخشید و یا این که باعث می‌شوید فردی ثروت به دست آورد. اگر در خواب آیینه‌ای با قاب نقره داشته‌باشید، بی‌حرمت خواهیدشد. معبران اسلامی، داشتن آیینه نقر را مکروه می‌دانند. عده‌ای از نیز نگاه کردن در آیینه را نشانه خودخواهی دانسته‌اند.

آنلی بیتون نگاه کردن به خود در آینه را نشان‌دهنده‌ی ابتلای فرد به بیماری و درد و رنج می‌داند.

تعبیر خواب آیینه در کتاب سرزمین رویاها

یک زن خود را در آینه نگاه می‌کنید: دوستان او را فریب می‌دهند.

یک مرد خود را در آینه نگاه می‌کند: باید در کار دقت بیشتری داشته باشد.

یک شخصیت مهم خود را در آینه نگاه می‌کند: پشتیبانی زیر دستانش را از دست خواهد داد.

یک دختر جوان خود را در آینه نگاه می‌کند: بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد.

یک زن شوهر دار خود را در آینه نگاه می‌کند: او به شوهرش وفادار نخواهد بود.

یک عاشق خود را در آینه نگاه می‌کند: کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

تعبیر خواب آینه شکسته

لوک اویتنهاو، تعبیر خواب شکستن آیینه را خداحافظی با امید‌ها می‌داند.

از نظر آنلی بیتون، تعبیر خواب آیینه شکسته، شنیدن خبر ناگهانی مرگ یکی از نزدیکان می‌باشد.

کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب شکسته شدن آیینه را اتفاق غیر منتظره‌ای می‌داند که موجب پریشانیتان می‌شود.

دیدن دیگران در آینه

بیتون تعبیر خواب دیدن دیگران در آینه را به این معنا می‌داند که دیگران برای رسیدن به اهداف خود رفار غیرمنصفانه‌ای با شما خواهندداشت.

تعبیر خواب دیدن حیوانات در آیینه، ناامید شدن و ضرر مالی می‌داند.

برگرفته از اینجا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *