دیدن آیینه در خواب چه معنایی دارد

تعبیر خواب آیینه_دیدن آیینه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب آیینه از نظر محمدبن سیرین، جاه و ولایت است. آیینه دادن به فردی در خواب، نشانه آن است که مال و متاعتان را نزد فردی خواهیدگذاشت.