عضویت در بنیاد ملی نخبگان

نحوه عضویت در بنیاد ملی نخبگان

برای کسب اطلاعات در خصوص تسهیلات، ضوابط و قوانین بنیاد ملی نخبگان به بخش درخواست استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان بر روی صفحه اصلی وب‌گاه بنیاد مراجعه نمایید.