ایران در روز یازدهم بازی‌های آسیایی

ایران در روز یازده بازی‌های آسیایی نیز به دنبال کسب مدال‌ است. در این میان نگاه‌های زیادی به احسان خدادی در پرتاب دیسک دوخته شده‌است. در 10 روز آغازی بازی‌های آسیایی جاکارتا ایران 47 مدال به دست آورده‌است. حسن یزدانی، علیرضا کریمی و پرویز هادی(کشتی آزاد)، محمدعلی گرایی و حسین…