بهره هوشی در کودکان

چه چیزهایی بر IQ اثر می‌گذارند؟

عوامل ژنتیکی تنها عامل موثر بر IQ افراد است.