چند روش موثر پیشگیری از دردهای کمری و گردنی

معمولا عادت دارید چگونه بنشینید؟ چقدر بر روی نحوه صحیح نشستن میدانید؟ تا به حال شده است به درد گردن و یا کمر دچار شده باشید؟ چند ساعت در روز را مجبورید در این حالت نشسته به سر ببرید؟ آیا تا به حال فکر کرده اید باید کاری کنید که…