کنترل افکار مثبت

چگونه افکارمان ما را می‌سازند یا تخریب می‌کنند

اگر ما به واقع اعتقاد داشته باشیم که خودمان برای خودمان کافی هستیم، آن وقت دیگر از شنیدن عقاید بقیه ناراحت نمی‌شویم و کمتر روی ما اثر می‌گذارد. در هنگامی که در دانشگاه درس می‌خوانید یا وقتی سرکارتان هستید و یا در اتوبوس و خیابان و… ممکن است حرف‌هایی بشنوید…